utmark2.jpg

Tekst: politioverbetjent, miljøkrimavdelingen Andreas Sigurd Mikkelsen, ØKOKRIM  /  Foto: Shutterstock

Ulovlig kjøring i utmark kan skje med forskjellige motorkjøretøy, som biler, motorsykler og firehjulinger/ATV. Særlig firehjulinger/ATV er et problem, da disse kommer seg godt frem og har blitt populære. Antallet ATV-kjøretøy i Norge har hatt en stor økning de siste årene. Det er nå miljøer i Norge som driver organisert kjøring med firhjulinger i områder hvor det ikke er tillatt. Kontroll av slik kjøring er en utfordring, da flere firehjulinger kjører sammen og ikke nødvendigvis er samarbeidsvillige ved en kontroll. Erfaringer fra politiets helikoptertjeneste ved forsøk på kontroll av organisert ulovlig snøskuterkjøring kan trolig overføres til ulovlig kjøring med ATV. Helikoptertjenesten har blitt truet under forsøk på landing ved at en presenning har blitt holdt opp i nærheten av helikopteret, klar for å bli sluppet. En presenning i rotoren ville vært katastrofalt. Det er også god grunn til å anta at de som kjører ulovlig i utmark, vil forsøke å unndra seg kontroll. Det er derfor nødvendig med god støtte på bakken hvis man vil benytte seg av politihelikopteret ved slik kontroll. Politihelikopteret er et veldig nyttig verktøy som kan observere og dokumentere kjøringen på svært lang avstand, utenfor, syns- og hørselsrekkevidde for dem som blir observert. Hvis man forener dette med flere politienheter på bakken, er man godt rustet til en effektiv kontroll.

En annen fremgangsmåte er å dokumentere kjøringen ved å filme den fra bakken. Det krever at man kjenner området hvor kjøringen finner sted, men er mulig hvis kjøringen foregår i samme område flere ganger, eller man har andre indikasjoner på hvor kjøringen vil finne sted.

Statens naturoppsyn (SNO) og politiet er begge engasjert i kontroll av ulovlig kjøring i utmark. Tradisjonelt har det vært gjennomført felles kontroller ved bruk av observasjon fra helikopter i bestemte områder til en fastsatt dato. Helikopteret er et svært nyttig redskap og dekker store områder på kort tid. Det vil fortsatt gjennomføres kontroller på denne måten under særlig aktuelle perioder, for eksempel de forskjellige jaktperiodene.

Imidlertid forekommer det at SNO får opplysninger om ulovlig kjøring i utmark på kort varsel og ønsker umiddelbar bistand av politiet. Av hensyn til ressurser og kapasitet har ikke politiet alltid mulighet til å bistå. Det kunne derfor være en idé å sette av midler til dette, slik at man kan ha en felles innsats når aktuelle situasjoner oppstår, fremfor å avsette faste dager til kontroll som ikke nødvendigvis avdekker noen ulovlig kjøring.

En annen utfordring ved kontroll av ulovlig kjøring i utmark er at det i noen kommuner blir gitt dispensasjoner som er så uklare at en straffereaksjon ikke kan gis ved mistanke om overtredelse.