Illustrasjon, dykkere under vannTekst: politioverbetjent Kenneth Didriksen, ØKOKRIM  //  kenneth.didriksen@politiet.no

Det hender politiet får melding om at det er funnet rester av en gammel båt i havnebassenget, eller at det oppdaget spor etter et gammelt bygg i sjøkanten. At politiet blir kontaktet, er helt korrekt. Bestemmelser i kulturminneloven pålegger nemlig finner å gjøre nettopp det.

I kulturminnedatabasen Askeladden var det per juli 2011 registrert over 3 000 kulturminner under vann. De fleste av disse er skipsvrak og båtfunn, men det finnes også rester etter den marine infrastrukturen. Dette kan være ting som ankerplasser, ballastplasser, seilingsmerker, uthavner og spor etter fiske og fangst.

Kulturminneloven § 14 definerer kulturminne under vann som mer enn hundre år gamle båter, deler av skipsskroget og/eller last, tilbehør og annet som har vært om bord.

Selv om en gjenstand under vann ikke kan knyttes til et vrak, kan den likevel være å regne som et lovmessig beskyttet kulturminne ved at den er kastet/tapt fra et fartøy. Slikt funn kan gi verdifull kulturhistorisk informasjon om funnstedet, som for eksempel eldre havneaktivitet.

Kulturminner under vann ødelegges og forsvinner i et stadig raskere tempo. Slike kulturminner er usynlige og utilgjengelige for de fleste, og særlig sårbare nettopp fordi vi ikke kan se dem. De viktigste årsakene til at kulturminner under vann forsvinner, er tyveri, skadeverk, bygging, næringsdrift og naturlig nedbryting.

Vrakdykking er en populær aktivitet. Selv om de fleste dykkerklubbene er seriøse og jobber på lag med kulturminnemyndighetene, viser erfaringer at det også foregår dykking der det å ta med seg gjenstander fra vraket er del av hobbyen.

De som finner kulturminner som nevnt under § 14, plikter å melde dette til politiet eller kulturminnemyndighetene.
 Kysten og innlandet er delt opp i geografiske forvaltningsområder som avgjør hvilket mus­eum som har ansvar. Politiet må forholde seg til disse museene dersom de får melding om sjøfunn som skal videreformidles. Se egen tabell.

Er funnet gjort i:
(forvaltningsområder)
Send melding til:
(forvaltende myndighet)
A: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,
Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark,
Aust-Agder fylker
Norsk Maritimt Museum (NMM)  /  Bygdøynesveien 37 
/  0286 Oslo  /  24 11 41 50 
fellespost@marmuseum.no
B: Rogaland fylke Stavanger Sjøfartsmuseum (SSJ)  /  Muségt. 16 
/  4010 Stavanger  //  51 84 27 00 
post@stavanger.museum.no
C: Hordaland, Sogn og Fjordane
eller Møre og Romsdal fylke (nord t.o.m. Haram kommune)
Bergen Sjøfartsmuseum (BSJ)  /  Postboks 7800 
/  5020 Bergen  //  55 54 96 00 
bergens.sjofartsmuseum@bsj.uib.ni
D: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag,
Møre og Romsdal fylke (f.o.m. Vestnes kommune)
eller Nordland fylke (t.o.m. Rana kommune)
NTNU Vitenskapsmuseet (VM)  /  Seksjon for arkeologi og kulturhistorie
/  Erling Skakkes gt. 47b  /  7491 Trondheim  /  73 59 21 70 
marinarkelogi@vm.ntnu.no
E: Troms, Finnmark eller
Nordland fylke (f.o.m. Lurøy kommune og nordover)
Tromsø Museum (TM)  /  9037 Tromsø  /  77 64 50 00 
museumspost@uit.no
F: Svalbard eller Jan Mayen Riksantikvaren (RA)  /  Pb 8196 Dep. 
/ 0034 Oslo  /  22 94 04 04 
postmottak@ra.no