kystvakten_bredde.jpg

Tekst: kommandørkaptein Jan Ole Finseth, Kystvakten / sjef.kvks@kystvakten.no  //   Foto: Peder Torp Mathisen, Forsvarets Mediesenter

Med virkning fra 1. januar 2012 ble sjefen for Kystvaktens stab, med unntak av Kystvaktens kompetansesenter og noen få andre stillinger, samlet på Sortland. Kystvakten driver i dag en moderne flåte bestående av 15 fartøyer. Seks av disse har de kystnære farvann som sitt operasjonsområde, mens de ni øvrige er havgående fartøyer. Om få år vil de eldste fartøyene bli erstattet med nye.

Kystvaktens oppgaver er nedfelt i kystvaktloven, som også gir Kystvaktens tjenestemenn begrenset politimyndighet. Oppgavene kan grovt inndeles i kontroll med fiske og fangst, miljøoppsyn, tolloppsyn og andre oppsynsoppgaver som håndheving av utlendingslovgivningen. I den daglige tjenesten samarbeider Kystvakten hyppig og godt med politiet innen alt fra grensekontroll på Schengens yttergrense, bekjempelse av fiskerikriminalitet, miljøkriminalitet og kulturminnekriminalitet, for å nevne noen områder. Fartøyene i den indre kystvakten samarbeider tett og godt med politidistriktene innenfor sine respektive patruljeområder. Politiet kan anmode om bistand fra Kystvakten enten ved planlagte aksjoner som kan programmeres i Kystvaktens årsprogram, eller på adhoc-basis gjennom en telefon til Kystvaktens operasjonsavdeling på Sortland.

Kystvaktens langkurs er en del av Sjøforsvarets «Langkurs maritime operasjoner». Dette kurset har flere linjer innenfor de enkelte krigføringsområder i Marinen, eksempelvis overvannskrigføring, undervannskrigføring, luftkrigføring og så videre. Siden 1997 har vi også hatt en egen kystvaktlinje. Utdanningen varer i ett skoleår, der ca. halve tiden tilbringes på KNM Tordenskjold i felles undervisning med de øvrige linjene. Det resterende halve året er Kystvaktens kompetansesenter ansvarlig for, og dette halvåret benyttes til spesialisering innenfor fag som knyttet til kystvakttjenesten. Kurset har et meget bredt faglig spekter, og det legges stor vekt på relevant juridisk og politifaglig opplæring som skal gjøre våre offiserer skikket til å utøve den begrensede politimyndighet som tjenestemenn i Kystvakten har. Besøket ved ØKOKRIM var et ledd i en studiereise til Oslo hvor kurset besøkte Politidirektoratet og en del av politiets særorganer. Foruten besøket hos ØKOKRIM ble det også undervist og orientert ved Kripos, Politiets utlendingsenhet og Nasjonalt ID-senter.

Alle Kystvaktens samarbeidende etater bidrar også i utdanningen vår, slik at Kystvakten skal stå best mulig rustet til å yte en faglig god bistand til etater som Tollvesenet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Miljødirektoratet og Statens Naturoppsyn med flere.

For øvrig bygger kurset videre på den fiskerifaglige opplæringen våre offiserer får på vårt fiskeriinspektørkurs, som er en del av grunnutdanningen i Kystvakten. Gjennom en «fiskeriinspeksjon» arrangert som et rollespill avdekkes en rekke «brudd» på fiskeriregelverket. Gjennom en hovedforhandling i «tingretten» blir saken belyst, og kursdeltakerne får god trening i å vitne i en rettsak. Mot slutten av kurset reiser vi til Svalbard hvor vi pleier å besøke Sysselmannen før vi embarkerer KV Svalbard for en innføring i isoperasjoner.

For å kunne bli vurdert som skipssjef i Kystvakten må man ha gjennomført en kursrekke som består av kystvakt grunnkurs på 10 uker, KV langkurs og et videregående fiskeriinspektørkurs på to uker. Siden oppstarten i 1997 har 76 elever gjennomført Kystvaktens langkurs før dette kullet. Ca. halvparten av disse er fortsatt i aktiv kystvakttjeneste, mens ca. 16 prosent er i tjeneste ved andre avdelinger i Forsvaret.

kystvakten_gutta_didriksen.jpg
Årets langkurs har seks elever. På bildet ser vi fra venstre kommandørkaptein Jan Ole Finseth – sjef for Kystvaktens kompetansesenter, løytnant Bjørn-Ole Hansen, løytnant Lars André Johansen, løytnant Ørjan Bekken, fenrik Øyvind Andersen, fenrik Thomas Odd Longva og løytnant Øyvind Fagerheim. Foto: politioverbetjent Kenneth Didriksen, ØKOKRIM.