Kystverkets norgeskart

Kystverket ledes av kystdirektøren. Kystverkets hovedkontor er Kystverkets styringsorgan som mottar oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet, og fordeler dem til de fem regionene som er de operative enhetene. Hovedkontoret ligger i Ålesund, og består i tillegg av en beredskapsavdeling som ligger i Horten. Regionkontor er plassert i Arendal, Haugesund, Ålesund, Kabelvåg og Honningsvåg.

 

Kystverkets viktigste oppgaver

 • Lostjenester
  Tjenesten er operativ og tilgjengelig 24 timer i døgnet hele året. Innenfor grunnlinjen er generelt alle fartøy over 500 bruttotonn (BT) i utenriksfart lospliktige. For fartøy som fører flytende farlig og/eller forurensende last i bulk er grensen 300 BT eller 100 BT, avhengig av om de har dobbeltbunn eller ikke. Lostjenesten er finansiert av brukerne.
 • Trafikksentraltjenester (VTS)
  Trafikksentraltjenestene er tilgjengelige hele døgnet, og betegnes VTS (Vessel Traffic Services). Trafikklederne som styrer VTS overvåker sjøtrafikken i nærmere avgrensede geografiske områder ved hjelp av VHF, radar, AIS (Automatic Idetification System) og videokamera
 • Fyr- og merketjenster og navigasjonsvarsler
  Veiledning fra navigasjonsinnretninger og elektroniske navigasjonsmidler er en forutsetning for å kunne navigerer sikkert langs norskekysten. Kystverket drifter og vedlikeholder ca. 20 000 innretninger for navigasjonsveiledning, herunder om lag 5 000 fyrlykter og lanterner, 14 500 faste og flytende merker og mer enn 100 fyrstasjoner.
 • Statens beredskap mot akutt forurensing
 • Forvalte lovverket (for eksempel losloven, havne- og farvannsloven, deler av forurensningsloven
  Ved større tilfeller av akutt forurensing, som ikke er dekket av privat elle kommunal beredskap, aksjonerer Kystverket for staten på vegne av forurenser. Kystverket disponerer et eget overvåkningsfly samt 16 hoveddepot og 9 mellomdepot med oljevernutstyr. I tillegg er det utplassert utstyr om bord i en rekke fartøy, både egne fartøy og fra Kystvakten. Kystverket er også ansvarlig for å iverksette og håndheve internasjonale regler om havnesikkerhet i alle norske havneterminaler som er berørt av internasjonal skipsfart.
 • Utbedrings- og planarbeid (eksempelvis Maritim del av Nasjonal Transportplan)
  Kystverket arbeider kontinuerlig for at farledene skal ha tilstrekkelig bredde, dybde og høyde tilpasset både store og små fartøy. Dette utgjør en del av en langsiktig planlegging.
 
Opprensking av oljesøl, oljebøtte
Opprenskning av oljesøl langs kysten. Foto: Kystverket / Eli Gunvor Grønsdal
Opprensing av oljesøl
Opprenskning av oljesøl langs kysten. Foto: Kystverket / Eli Gunvor Grønsdal
Kystverkets bygning
Hovedkontoret i Ålesund. Foto: Kystverket

Kystverkets hjemmeside finner du her.