Av: politiadvokat Per Kristian Haaland, Rogaland politidistrikt

60-åringen er dømt til fengsel i 60 dager for overtredelse av naturmangfoldloven i Stavanger tingrett 25. september 2014.

Mannen erkjenner ikke straffeskyld for forholdet. Han har forklart at han oppdaget at vannledningen på eiendommen var lekk, og at han derfor ønsket å bytte denne. Da han gjorde dette arbeidet gravde han opp noen trerøtter på hytteeiendommen, samt gruset opp en gammel vei og etablerte en biloppstillingsplass, slik at det ble mulig å snu på eiendommen. 60-åringen erkjenner at han har utvidet veien med cirka 1,5 meter i bredden, men mener arbeidet må sees på som rent vedlikehold.

Problemet er at naturtypen på eiendommen er kystlynghei. Dette er en gammel kystlandskapstype, som består av berg, myr og røsslyng. Denne naturtypen er sterkt truet i både Norge og Europa. I tillegg var det også fukthei på eiendommen, dette er fuktige områder (myr), som ofte har stor artsrikdom med planter, insekter og fugler.

Retten finner det åpenbart at det inngrepet som er utført på eiendommen ikke er vanlig vedlikeholdsarbeid. Til sammen er det foretatt inngrep på et område på cirka 1150 kvadratmeter.

Under rettssaken pekte 60-åringen på at også hans naboer har foretatt tilsvarende inngrep i verneområdet, uten at dette har ført til reaksjoner. «Dersom dette er riktig, mener retten at det er en skjerpende omstendighet, idet det vil være nødvendig å reagere strengt for å forhindre utglidning», står det i dommen fra Stavanger tingrett.

60-åringen har anket dommen. Gulating lagmannsrett har henvist saken til ankebehandling.