Lagmannsrett

Ulovlig snøscooterkjøring

Hålogaland lagmannsretts kjennelse av 23. mars 2007 (LH-2007-596)

Tiltalte ble i tingretten dømt for ikke å ha montert på registreringsnummer på snøscooteren sin, men ble under dissens frifunnet for kjøring utenfor godkjent løype. Den samlende tingrett fant bevist at tiltalte og hans bror ved den aktuelle anledning ble påtruffet av politiet mens de var på tur med scooter i utmark. De befant seg ca. 700 meter fra godkjent scooterløype, og ca 30 meter fra en trasé som tiltaltes bror hadde dispensasjon til å benytte. Tiltalte og broren hadde kjørt hver sin scooter til stedet. Tiltalte hadde ikke selv dispensasjon utenfor godkjent løype men tingrettens flertall (meddommerne) frifant tiltalte fordi de mente tiltaltes bror, som var funksjonshemmet hadde behov for ledsager. Til dette uttalte lagmannsretten at motorferdselsloven ikke åpner for unntak basert på en rimelighetsbetraktning og heller ikke for unntak basert på en konkret behovsvurdering, ut over det som følger av en gitt dispensasjon. Tiltaltes brors behov for ledsager kunne ikke begrunne unntak dersom det ikke er gitt dispensasjon for dette. Lagmannsretten opphevet tingrettsdommen p.g.a mangelfulle domsgrunner.

Ulovlig snøscooterkjøring

Hålogaland lagmannsretts kjennelse av 21. mai 2007 (LH-2007-22936)

En 53 år gammel mann hadde kjørt snøscooter i utmark uten særskilt tillatelse, men var frifunnet av tingretten. Mannens foreldre hadde dispensasjon for kjøring med snøscooter og tingretten mente foreldrene kunne gi andre i oppdrag å forestå kjøring for dem. Lagmannsretten fant at tillatelse etter § 5 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag er personlig, og at den ikke gir innehaver kompetanse til å utvide kretsen av brukere. Tingrettens dom ble opphevet.

Grovt bedrageri og forurensningsloven

Agder lagmannsretts dom av 30. mars 2006 (LA-2005-92191)

En 59 år gammel mann, hovedaksjonær, styreleder og daglig leder i selskap som behandlet spesialavfall, ble dømt for grove bedragerier mot Statens Forurensningstilsyn og spilloljekunder, og for en rekke brudd på forurensningsloven, samt andre lovbrudd, til fengsel i 3 år, inndragning av 4 millioner kroner og rettighetstap. Dommen er nærmere omtalt i dette nummer av Miljøkrim på s. 33–35.