LF-2011-201260

En mann var etter jakta i Lødding i Namsos i høsten 2009 gitt forelegg for brudd på viltloven § 56 første ledd jf. § 26 nr. 1 jf. forskrift 22. april 2002 om utøvelse av jakt og fangst § 27 første ledd tredje punktum for etter å ha skadeskutt storvilt, å ha gjenopptatt jakten eller påskutt nye dyr mens et ettersøk pågår.

Grunnlaget lød slik: «Lørdag 31. oktober 2009 i Lødding i Namsos, gjenopptok han jakten og skjøt en elgku selv om ettersøk etter elg som ble skadeskutt 30. oktober 2009 fremdeles pågikk. Ettersøket etter den skadeskutte elgen ble avsluttet 2. november 2009, idet elgen ble funnet og avlivet. »

Tiltaltes hovedanførsel for lagmannsretten var at jaktforbudet kun gjelder mens det skadeskytende jaktlag plikter eller faktisk driver ettersøk, og ikke når et annet jaktlag har tatt over ettersøket. Lagmannsretten var ikke enig i dette, og uttalte etter en gjennomgang av rettskildene:

«Lagmannsretten konstaterer at det i utøvelsesforskriften § 27 er innført et jaktforbud mens ettersøk pågår. Hensynene bak en slik bestemmelse synes i hovedsak å være at det skal bli disponibelt mannskap for faktisk å utøve ettersøk, at det er ønskelig å avklare hvilket dyr som er skadeskutt av hensyn til tildelingskvoter og at man ikke risikerer at et nytt dyr blir skadeskutt før avklaring har skjedd. Plikten for jeger/jaktlag til å foreta ettersøk gjelder ut dagen etter at skadeskyting fant sted. Plikten er til stede innenfor jaktvaldets grenser. Lagmannsretten er ikke i tvil om at jaktvald i utøvelsesforskriften § 27 betyr det samme som definisjonen i § 2 i forvaltningsforskriften. Dette uavhengig av hvordan tidligere forskrifter ble formulert. Skadeskytingen fant sted 30. oktober 2009. Den 31. oktober fortsatte ettersøket innfor valdet, og det skadeskytende jaktlag hadde følgelig plikt til ettersøk hele denne dag. Lagmannsretten ser det slik at denne plikt ble oppfylt ved at jaktlaget på nabojaktfeltet overtok det videre ettersøk denne dag, en ordning som kommunens ettersøksmann Inge Kvaale aksepterte. Lagmannsretten ser det slik at så lenge As jaktlag hadde plikt til å foreta ettersøk, det vil si ut dagen 31. oktober 2009, og så lenge denne plikten ble oppfylt ved at ettersøk faktisk pågikk, var det ikke adgang for dette jaktlag å gjenoppta ny jakt denne dag. As felling av elgku den 31. oktober 2009 var derfor i strid med jaktforbudet nevnt ovenfor.»

Boten ble satt til 6 000 kroner, subsidiært 12 dager i fengsel.