Skadeskyting av bjørn

LH-2012-205694 (Hålogaland lagmannsrett)

En mann ble dømt til 10 000 kroner i bot for å ha felt cirka 300 trær i Hanadalen naturreservat i Tana i 2009, samt for flere tilfeller av ulovlig motorferdsel i det samme området i 2009–2010. Domfelte, som var fra Tyrkia og kom til Norge i 2006, ble frifunnet i tingretten fordi han ble ansett å ha vært i unnskyldelig rettsvillfarelse. Om dette konkluderte lagmannsretten:

«Lagmannsretten finner det klart at tiltalte, ikke for noen del av tiltalen, har utvist en slik aktsomhet som må kreves ved overtredelser av miljøvernlovgivningen, se for eksempel Rt-1992-1120 med henvisninger. Lagmannsretten finner ikke å kunne se bort fra at tiltalte handlet i rettsvillfarelse for de forhold tiltalen gjelder. Lagmannsretten finner det likevel utvilsomt at villfarelsen ikke var unnskyldelig. Det er derfor ikke grunnlag for frifinnelse.»

Under henvisning til blant annet Rt. 2011 s. 10 mente lagmannsretten at forholdet i utgangspunktet kvalifiserte til fengselsstraff:

«Lagmannsretten legger til grunn at forsettlig hogst av det omfang som tiltalte er kjent skyldig i, og som gjelder den type løvskog verneplanen nettopp hadde som formål å bevare, med tillegg av flere brudd på motorferdselloven, i utgangspunktet ville medført en kortere fengselsstraff.»

Straffen ble imidlertid satt til bot under henvisning til rettsvillfarelsen. I tillegg ble hogsten inndratt.