Nødvergeretten ved angrep fra rovfugler – naturmangfoldloven

LF-2013-71056 – Frostating

Namdal tingrett behandlet i februar 2013 sak mot en tiltalt som hadde skutt og avlivet en hønsehauk som etter bevisførselen ble lagt til grunn var under direkte angrep på en høne, jf. naturmangfoldloven § 17 annet ledd. Det springende punktet i saken var hvorvidt tiltalte hadde andre handlingsalternativer før han skjøt og om avliving var påkrevet. Påtalemyndig­heten har fremholdt at det ikke er adgang til å avlive vilt, heller ikke under et direkte angrep på husdyr, dersom angrepet kan avverges eller stoppes på andre aktuelle og hensiktsmessige måter, for eksempel ved å skremme bort rovviltet. Normen for å vurdere andre aktuelle handlingsalternativer enn avliving kan videre hevdes å være strengere når man står overfor mindre rovdyr og rovfugler enn overfor større rovvilt som for eksempel ulv og bjørn.

I tingretten ble tiltalte domfelt, men saken ble anket til Frostating lagmannsrett hvor tiltalte ble frifunnet. Saken reiser prinsipielle problemstillinger og lagmannsrettens avgjørelse er anket til Høyesterett.