I Miljøkrim nr. 3/2010 kunne du på side 24 lese om preparanten fra Hedmark som var tiltalt for heleri av fem ulovlig felte jerver og en kongeørn, og for brudd på viltlovens bestemmelser om registrering av vilt, og som for dette ble idømt 90 dagers fengsel (hvorav 60 dager betinget) av tingretten. ØKOKRIM mente mannen burde vært idømt to års tap av retten til å drive som preparant, og anket reaksjonsfastsettelsen inn for Eidsivating lagmannsrett, som i sin dom av 24. mars 2011 skjerpet straffen til fem måneders fengsel, hvorav 90 dager betinget. Lagmannsretten uttaler at heleri av ulovlig felt vilt tilskynder primæforbrytelsen, og at det er særlig skjerpende at han har mottatt jerv som er kategorisert som «sterkt truet».

Lagmannsretten viser særlig til Høyesteretts dom i Oftenessaken, som er omtalt nærmere i dette nummeret av Miljøkrim i artikkelen på side 17 og på side 41 under «Viktige dommer i miljøsaker». Heller ikke lagmannsretten idømte preparanten rettighetstap.

I skrivende stund er det ikke bestemt om ØKOKRIM vil anke saken videre til Høyesterett med tanke på spørsmålet om rettighetstap.