Av Ansvarlig redaktør Hans Tore Høviskeland

Prinsipiell høyesterettsdom om straffutmåling på miljøområdet

Høyesteretts dom av 19. januar 2011 i den såkalte Oftenessaken, der Høyesterett forkastet tiltakshaverens anke over boten på 500 000 kroner for ulovlig bygging i strandsonen, er en dom som heretter bør inngå i prosedyren i alle miljøkriminalitetssaker. Dommen er svært viktig, blant annet fordi den markerer at utviklingen med en skjerping av straffenivået på miljøområdet ikke har stoppet opp. Sakens faktum er nærmere omtalt i to artikler i dette nummeret av Miljøkrim.

Dommen viser at påtalemyndigheten bør «bli dristigere» når det legges ned påstander i miljøsaker.

Når det gjelder den konkrete utmålingen av bøtestraffen så inneholder Oftenesdommen viktige prinsipielle uttalelser om betydningen av domfeltes økonomiske forhold. Høyesterett slår fast at botens størrelse primært må avpasses etter overtredelsens omfang og hvor store beløp som er investert i det ulovlige tiltaket, mens den domfeltes økonomi må komme mer i bakgrunnen. Dette må derfor medføre at en bot ikke bare vil utgjør en bagatellpost i byggeregnskapet.

Høyesterettsdommen føyer seg inn i rekken av seks tidligere dommer på miljøområdet – de siste ti årene – med prinsipielle uttalelser fra Høyesterett om at det på miljøområdet må reageres strengt. En slik utvikling har det også vært på lovgiversiden, og om dette skriver Høyesterett: «Denne utviklingen viser at lovgiveren – ikke minst på bakgrunn av en erkjennelse av det økende behovet for å verne miljøet – har vedtatt stadig strengere straffebestemmelser.»

Det er å håpe at påtalemyndigheten og underrettene nå følger opp denne hevning av straffenivået! Mye tyder nemlig på at både påtale-myndigheten og tingrettene til nå synes å være for forsiktige med straffutmålingen i miljøsaker.

Høyesterettsdommen gjaldt overtredelse av plan- og bygningsloven og da i strandsonen. Strafferammen var da forholdet ble begått bøtestraff. Fra 1. juli 2010 er strafferammen for overtredelse av loven fengsel inntil to år. Hadde det straffbare forholdet i Oftenessaken vært begått etter at strafferammen for overtredelse av plan- og bygningsloven ble hevet, er jeg sikker på at overtredelsen ville medført fengselsstraff.

Det har i altfor lang tid vært god økonomi for mange å bygge ulovlig i strandsonen. Det er å håpe at flere – av allmennpreventive grunner – nå vil avstå fra slik byggevirksomhet. Straffen og strafferammen er skjerpet og oppdagelsesrisikoen er de senere år blitt større. Om en ikke avstår fra grove ulovlige inngrep i strandsonen vil konsekvensen nå bli fengselsstraff. I tillegg er det viktig å få inndratt eventuell vinning.

 

Signaturen til Hans Tore Høviskeland