leder_hth_rund_kvadratisk.jpgNoen tanker omkring forslaget til rekreasjonskjøring med snøscooter

Stortinget behandlet regjeringens forslag om å tillate kommunal godkjenning av såkalt rekreasjonskjøring med snøscooter den 7. mai. ØKOKRIM kom med sin høringsuttalelse til regjeringens forslag høsten 2014, og foreslo blant annet å heve strafferammen. Dette ble ikke ble tatt til følge. ØKOKRIM mente det var viktig å heve strafferammen i motorferdselloven § 12 fra kun bøtestraff til en strafferamme med fengsel inntil 2 år ved grove overtredelser, noe også Miljødirektoratet var enige i.

En slik heving ville være et klart signal om at brudd på motorferdselloven ikke aksepteres. Selv om strafferammen heves, mente ØKOKRIM at bøtestraff fortsatt ville være den vanligste reaksjonen. Ved grove og gjentatte overtredelser ville man imidlertid ha mulighet til strengere reaksjoner. I vurderingen av om overtredelsen skal anses som grov, var det foreslått blant annet å legge vekt på overtredelsens omfang og virkning, samt graden av skyld og planmessighet. Kriminalitet knyttet til motorferdsel i utmark er erfaringsmessig et konfliktfylt område, vanskelig å etterforske og med lav oppdagelsesrisiko. Det er grunn til å tro at en heving av strafferammen ville avskrekke mange av dem som vurderer å bryte regelverket.

En heving av strafferammen ville også gitt politiet mulighet til å benytte tvangsmidler som pågripelse, ransaking eller beslag. Man ville også ha sagt noe om samfunnets syn på alvorligheten ved lovbruddet, en symboleffekt som ikke skal undervurderes. Dette hensynet har dessverre blitt svekket slik det står nå.

I Prop. 35 L (2014–2015) skrev departementet at behovet for heving av strafferammen ville vurderes i forbindelse med evaluering av regelverket, og at inndragning av kjøretøy etter straffeloven § 35 annet ledd første ledd være en naturlig reaksjon ved gjentatte eller særlig alvorlige overtredelser. Det er for så vidt riktig, men det er et problem at andres snøscootere ofte brukes ved lovbrudd. Samme mulighet til inndragning finnes også ved overtredelse av andre miljølover, og muligheten til inndragning har aldri tidligere vært benyttet som argument for ikke å heve strafferammen. At strafferammene ikke heves i en så viktig miljølov som motorferdselloven, kan ikke sees å være i samsvar med den utvikling som ellers har vært på miljøområdet, med vesentlig skjerping av strafferammene de siste 25 årene.

Proposisjonen foreslår at Statens naturoppsyn (SNO) skal kunne ilegge overtredelses­gebyr ved overtredelses av motorferdselloven. Forslaget kom overraskende først i proposisjonen, uten at det har vært på høring. En slik praksis vil føre til forskjellsbehandling, avhengig av om man blir tatt av politiet eller SNO. Fra politiet vil reaksjonen være et relativt høyt forelegg og registrering i politiets registre, med alt det medfører. Hvis man blir tatt to ganger av politiet skal inndragning av snøscooteren vurderes. I tillegg vil du ha rett til å nekte å forklare deg hvis du blir stanset av politiet mistenkt for overtredelse av motorferdselloven. Alt dette gjelder ikke hvis du blir tatt av Statens naturoppsyn og får overtredelsesgebyr. I tillegg er det også en vesensforskjell mellom å nekte å vedta forelegget som påtalemyndigheten utsteder (i dag har ikke politiet engang mulighet til å ilegge forenklet forelegg ved denne type overtredelser) og å nekte å vedta et overtredelsesgebyr. I det første tilfellet vil påtalemyndigheten sende saken til domstolen for behandling, men hvis noen nekter å vedta overtredelsesgebyret vil saken følge forval­tningssporet, som innebærer en omfattende og tung byråkratisk prosess.

Jeg synes slik forskjellbehandling på et så viktig miljøkriminalitetsområde, hvor allmennpreventive hensyn veier tungt, blir meget uheldig. Hvorfor kunne ikke departementet ha ventet med forslaget om å ilegge overtredelsesgebyr og heller fått det bedre utredet? Hvorfor ikke bruke samme begrunnelse som ble gitt for ikke å heve strafferammen, nemlig at overtredelsesgebyr vil bli vurdert i forbindelse med en evaluering av regelverket? Nå fremstår det som om man senker alvorlighetsgraden av overtredelser av motorferdselloven.