Miljøkriminalitet – politiet og påtalemyndighetens oppgaveløsning

Til tross for at det på et generelt, rettspolitisk nivå synes å være en klar politisk og faglig vilje til å styrke kampen mot miljøkriminalitet, har dette i mindre grad blitt fulgt opp i praksis. Bellona har vist sterk bekymring for at miljøkriminalitet ikke tas på alvor. Selv om det gjøres mye godt arbeid, kan vi utvilsomt bli bedre. Skal vi klare det, er det behov for mer konkrete, handlings­orienterte og målrettede initiativ.

Riksadvokaten avholdt tidligere i år et møte med Miljøstiftelsen Bellona der blant annet poli­tiets håndtering av saker om miljøkrim­inalitet – fortrinnsvis forurensningssaker – ble diskutert. Bakgrunnen for dette møtet var et brev Bellona hadde sendt riksadvokaten hvor de gav uttrykk for bekymring for hvordan politiet og påtalemyndigheten håndterte miljøkriminalitetssaker. På Bellonas hjemmesider fremgår det:

«Bellona har de senere årene opplevd en skuffende mangel på oppfølgning fra politi og påtalemyndighetens side når det gjelder saker som stiftelsen har anmeldt. Klif, Mattilsynet og Fylkesmannens miljøvernavdeling i flere fylker melder også om tilsvarende erfaringer. Bellona har i tillegg merket seg en økende frustrasjon som kommer til syne i kontakt med våre samarbeidspartnere. Flere aktører gir utrykk for at det er enkelt å omgå regelverket, og på denne måten skaffe seg uønskede konkurransefortrinn.»

Foranlediget av informasjon gitt under møtet mente riksadvokaten det var hensiktsmessig og nødvendig at påtalemyndigheten går i nærmere dialog med aktuelle kontrollmyndigheter på forurensingsområdet. ØKOKRIM er på denne bakgrunn gitt i oppgave å arrangere et møte der Miljødirektoratet, Petroleumstilsynet, Riksadvokatembetet, Politidirektoratet, politimesterne i Oslo og Rogaland, statsadvokatene i Rogaland, Oslo statsadvokatembeter, Politihøgskolen og ØKOKRIM er representert, fortrinnsvis fra ledelsesnivå. Møtet er berammet til 6. september 2013.

Riksadvokaten ønsker at en på møtet kan få en diskusjon om hva påtalemyndigheten og kontrollmyndighetene kan bidra med ved bekjempelse av miljøkriminalitet. Jeg mener dette blir et viktig møte og er glad for at riksadvokaten har tatt dette initiativ. Jeg håper og tror det kan komme noe positivt ut av det. Forslag til samarbeidsrutiner og ulike forbedringsområder bør stå sentralt under møtet.

Miljøkriminalitet bidrar blant annet til å svekke vårt livsgrunnlag og muligheten til en fornuftig forvaltning av naturresursene. Derfor er det viktig at det tas grep for å bedre den samlede kontrollinnsatsen på dette området. Og det haster! Hvis ikke vil miljøet bli den store taper.

Hans Tore Høviskeland

TESTE