ØKOKRIM 25 år

I disse 25 årene har det skjedd mye med bekjempelsen av miljøkriminalitet. Det har blitt avsagt mange viktige dommer, ikke minst av Høyesterett, miljølovgivningen er gjennom de siste 25 år blitt vesentlig skjerpet og straffene er blitt strengere. I tillegg har Miljøteamet også forfattet fagbøker og artikler om miljøkrim­inalitet og arbeidsmiljøkriminalitet samt i flere år utgitt tidsskriftet Miljøkrim. Videre har teamet blant annet arrangert en rekke seminarer, bistått politidistriktene i svært mange saker og utarbeidet trusselvurderinger, som viser at trusselbildet øker.

Jeg velger den påstand at hadde ikke miljøkriminalitet blitt lagt under ØKOKRIM for 25 år siden, hadde ikke bekjempelsen av miljø­kriminalitet kommet så langt som den er i dag.

Selv om ØKOKRIM har et faglig ansvar for å styrke etterforskningen og påtalearbeidet i miljøsaker, er det viktig å understreke at miljø­lovbrudd som hovedregel bør etterforskes og påtaleavgjøres av de lokale politidistrikt. Antall miljøkrimsaker utgjør en liten del av antallet straffesaker, selv om mørketallene er store og det er mange feil med statistikkføringen. Vold, narkotika, tyverier og sikkerhetsberedskap dominerer politiets arbeid. Med slike utfordringer har det ikke alltid vært like lett å få politiet og påtalemyndigheten interessert i saksfeltet. Kampen om ressurser og prioriteringer innad i etaten har på mange måter vært tyngre enn selve kampen mot miljøforbryterne.

Slik kan det vel ikke fortsette de neste 25 årene? Til det er betydningen av naturens goder, sikre arbeidsplasser, fungerende arbeidsmarkeder og vår kulturarv av for stor betydning for samfunnet og den enkelte. Det må prioriteres bedre og smartere i bekjempelsen av miljøkrim­inalitet. Signalene fra øverste påtalemyndighet, domstolen og lovgiver er i så måte entydige, sist ved grunnlovsendringen i § 112 tredje ledd.