Hans Tore HøviskelandDe senere års utvikling tyder på at politiet i tiden fremover vil motta flere anmeldelser som gjelder miljøkriminalitet. Dette påpekes også i stortingsproposisjon nr. 1 for 2006-2007 fra Justis- og politidepartementet, hvor det på side 107 står: «Begrepet miljøkriminalitet kan derfor komme til å omfatte stadig flere overtred-elser og på sikt vil det trolig bli flere anmeldelser.»

I løpet av et år mottar ØKOKRIM en rekke anmeldelser som gjelder miljøkriminalitet. Dessverre har ikke enheten kapasitet til etterforske alle disse. Det medfører at Miljøteamet ofte får spørsmål om hva ØKOKRIM legger til grunn når enheten avviser en miljøkrimsak. Når enheten mottar en anmeldelse, enten det er fra et direktorat, miljøorganisasjon eller private blir anmeld-elsene nøye vurdert opp mot de kriterier enheten har for hvilke saker den skal behandle.

ØKOKRIMs oppgave er å etterforske og aktorere større, mer alvorlige og/eller prinsipielle saker om økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, jf. påtale-instruksen § 35-4. Enheten velger innenfor nevnte kriterier selv hvilke saker den skal ta under behandling. Selv om ØKOKRIM skulle beslutte å ikke starte etterforskning i en miljøsak, bør den likevel anmeldes til det stedlige politidistrikt, og ofte råder enheten anmeld-eren til å gjøre nettopp dette.

Det er et mål at miljøkriminalitetssaker i størst mulig grad blir etterforsket og påtalt av de lokale politidistrikt, ikke minst ut fra enhetens begrensede kapasitet. ØKOKRIMs rolle blir da først og fremst å gi politiet veiledning i hvordan miljøsaker bør behandles, samt å gi bistand når dette anses formålstjenelig. Miljøteamet yter svært ofte bistand, for eksempel ved å gi råd om straffutmåling og utforming av siktelse, eller ved å bistå med etterforskere fra teamet.

Det kan også være nødvendig at Miljøteamet i enkelte saker overtar etterforsknings- og/eller påtaleansvaret. Det er særlig aktuelt ved saker som kan falle inn under straffeloven § 152 b (generalklausulen mot miljøkriminalitet), eller saker som er prinsipielle, omfattende og/eller har forgreninger til utlandet. Fordi saksfeltet er svært vidtfavnende, har teamet i perioder valgt å konsentrere sitt arbeid om ulike satsningsområder. Hvilket område som prioriteres vil derfor ha betydning for om en anmeldelse tas inn til behandling eller ikke.

Tendensen har vært at ØKOKRIMs miljøteam de senere år har tatt inn flere saker, fordelt på forurensnings-, natur-, fauna-, kulturminne- og arbeidsmiljøkriminalitet. Heldigvis ser jeg også en klar tendens til at flere av politidistriktene har blitt flinkere til å håndtere saker som omhandler miljøkriminalitet på egen hånd. Det er en målsetting at samtlige politidistrikter skal være i stand til å gi miljøsaker en saksbehandling som gjenspeiler Riksadvokatens prioritering av saksområdet.