Vi er ved et nytt årsskifte. Det er på sin plass å se nærmere på hvilke hovedutfordringer vi står overfor i tiden fremover.

Kun én prosent av alle anmeldte lovbrudd i 2006 var miljøkriminalitet. I utgangspunktet kan dette synes som ubetydelig. Et slikt synspunkt blir imidlertid ikke riktig. Miljøkriminalitet skader som regel samfunnets fellesgoder mer enn enkeltpersoner, og konsekvensene kan bli at vårt eksistensgrunnlag trues. At noen slipper gift ut i en elv, ødelegger et kulturminne eller tar livet av en utryddingstruet organisme er de fleste motstandere av, men slike enkeltsaker kobles likevel ikke umiddelbart til våre egne liv. Miljøkriminalitet er en belastning på miljøet som kommer på toppen av den belastningen som lovlig virksomhet utgjør. Kriminaliteten bidrar dermed til å svekke livsgrunnlaget vårt og reduserer også vår mulighet til å ha kontroll på fremtidig forvaltning av naturressursene. I tillegg er mørketallene utvilsomt store. Politiet og påtalemyndigheten har derfor en viktig oppgave.

Økokrims trendrapport for 2007 viser at vi innenfor området miljøkriminalitet står overfor en rekke store utfordringer. Kampen mot naturkriminalitet vil i tiden fremover dreie seg stadig mer om å stanse tapet av biologisk mangfold. Et viktig mål er å redusere innføring og utsetting av fremmede arter som er en økende trussel mot mangfoldet. Rømming av oppdrettsfisk er et eksempel på at så vel artsmangfold som genetisk mangfold trues, mens ulovlig bruk av motoriserte fremkomstmidler i utmark truer habitatmangfoldet.

Når det gjelder forurensningskriminalitet danner lettvint håndtering av farlig avfall og ulovlig grensekryssende transport grunnlag for betydelig økonomisk gevinst. Det er særlig disse forurensningsområdene vi ser økende saksantall på og med en rekke eksempler straffbare overtredelser. Forurensning fra skip er også en trussel.

Innenfor kunst- og kulturminnekriminalitet peker trendrapporten på at både nasjonal og internasjonal handel med kunst- og kulturminner medfører et marked for kriminalitet. Det pågår også kontinuerlig, forsettlig eller uaktsom, ødeleggelse av vår faste kulturminner.

Når det gjelder arbeidsmiljøkriminalitet vil en hoved-utfordring bli bekjempelse av «sosial dumping», som økt bruk av utenlandsk arbeidskraft dessverre medfører. Utnyttelse av utenlandske arbeidstakere og slurv med arbeidssikkerheten vil over tid svekke arbeidsforholdene i Norge generelt.

Dette var et lite utvalg av de store og viktige utfordringene vi står overfor. Det er også sannsynlig at miljøkriminaliteten kommer til å øke i omfang fordi presset på naturen øker i takt med den økonomiske velstanden. Allmennpreventivt er det viktig at politiet og påtalemyndigheten håndterer miljøsaker riktig og effektivt. Dette er nødvendig av hensynet til miljøet som verdi i seg selv, og for livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Et rent og inspirerende miljø har avgjørende betydning for et godt liv, og virker i seg selv preventivt også på annen kriminalitet. Denne erkjennelsen har heldigvis ført til at bekjempelse av miljøkriminalitet har fått vesentlig større politisk prioritet de siste årene. Politiet og påtalemyndigheten må følge opp dette.

En avgjørende suksessfaktor vil være høy kvalitet og effektiv ressursutnyttelse ved forebygging, etterforskning og påtalebehandling, samt velfungerende tverrfaglig samarbeid. Det er også viktig at politiet og påtalemyndigheten har nødvendige ressurser og kompetanse til å bekjempe en kriminalitetsform som er mangfoldig og på mange måter ulik tradisjonell kriminalitet.

Hans Tore Høviskeland

Signaturen til Hans Tore Høviskeland