riksadvokaten_illustrasjon_etterforsking_bredde.jpg

Tekst: Riksadvokat Tor-Aksel Busch, Riksadvokatembetet  //  Rundskriv: www.riksadvokaten.no / illustrasjon: ØKOKRIM

Riksadvokatens mål og prioriteringer for straffe­saksbehandlingen utgis årlig i form av et rundskriv. Hovedlinjene (de landsdekkende prioriteringene) har ligget fast over tid. Det sentrale målet for Den høyere påtalemyndighet vil også i 2015 være å sikre en målrettet og effektiv straffesaksbehandling med angivelse av prioriterte sakstyper, som skal gis forrang dersom det er knapphet på ressurser. Økonomisk kriminalitet av alvorlig karakter skal bekjempes best mulig og er en prioritert sakstype. For øvrig nevnes at i årets rundskriv er inntatt egne kapitler om etterforsking som satsningsområde og statsadvokatenes fagledelse.

Riksadvokaten har ved gjentatte anledninger understreket at våre direktiver skal være både helhetlige, gjenkjennbare, konkrete og aktuelle. Utkast til rundskriv forelegges (helt eller delvis) for ulike aktører til uttalelse før ferdigstillelse, herunder ØKOKRIM – vår fremste faginstans på området økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Forslag derfra tillegges stor vekt, og har over tid, sammen med riksadvokatens overordnede tilnærming, bidratt til viktige endringer og presiseringer innenfor nevnte fagområde.

Både arbeidsmarkedskriminalitet og miljøkriminalitet omtales eksplisitt. Arbeidsmarkedskriminalitet fremheves som en viktig satsning for politiet i 2015. Den større oppmerksomheten som nå rettes mot bekjempelse av denne krim­inalitet, skal ikke ha den konsekvens at annen økonomisk kriminalitet av alvorlig karakter svekkes i særlig grad. I rundskrivet minner riksadvokaten også om betydningen av en aktiv og målrettet innsats mot kriminalitet som rammer arbeidslivet. Riksrevisjonen påbegynner for øvrig med det første en undersøkelse av blant annet politiets innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet, og utfallet av dette arbeidet vil bli fulgt med oppmerksomhet herfra. Rundskriv 1/1996 (arbeidsmiljøkriminalitet) planlegges oppdatert. Hva gjelder miljøkriminalitet skal innsatsen videreføres. Ulovlig avliving av ulv og alvorlige overtredelser av dyrevelferdsloven omtales særskilt.