Av seksjonssjef Bjørn Bjørnstad, tilsynsavdelingen, Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif, tidligere SFT).

Flere av disse hendelsene er etterforsket av politiet og domfelt med betydelige bøter. Dette viser hvor viktig det er å fortsette med kontrollene i 2010. I tillegg er det avgjørende å få på plass en lagringsforskrift slik at krav til virksomheter som har tankanlegg blir tydeligere og dermed lettere å håndheve.

 

Mangelfullt vedlikehold er gjennomgående

Klif har siden 2005 gjennomført tilsyn med vedlikehold av utslippskritisk utstyr som tanker og rør i industrien i Norge. Tankanlegg med tilhørende utstyr ble kontrollert ved ti virksomheter i 2009. Vi påpekte mangler i forhold til vedlikehold og/eller risikovurderinger på alle bedriftene.

Felles for det vi avdekket er at risikovurderinger er mangelfullt utført og/eller mangelfullt fulgt opp. Det er også gjennomgående at utstyret på tankanlegget ikke er underlagt et forebyggende vedlikehold og at risikovurderinger og vedlikehold ikke er godt nok forankret hos ledelsen. Det er også et tilbakevendende funn at virksomhetenes vurderinger og konklusjoner om den tekniske tilstanden på tankanleggene ikke er godt nok kvalitetssikret.

Resultatene bekrefter det samme bildet som vi har sett fra tidligere års tilsyn av tankanlegg. Det er en gjennomgående mangel på tilstrekkelig oppmerksomhet rundt forebyggende vedlikehold.Tilfellet Borregaard

Flere alvorlige hendelsene ved industrianlegg viser hvor alvorlige følger manglende vedlikehold kan få. I 2006 lakk 14 kubikkmeter fyringsolje ut i Glomma etter en mislykket påfyllig ved kaia i Sarpsborg.

Utslippet kom fra en rørledning mellom havna og tankanlegget til Borregaard. Det ble oppdaget da de ansatte på fabrikken så oljeflak ved kaia. Senere viste det seg vedlikeholdet av rørledningen mellom kaia og lagertankene ved kaia ikke hadde vært godt nok. Virksomheten hadde heller ikke satt i verk risikoreduserende tiltak i forbindelse med lossingen.

Utslippet førte til oljeforurensning i nedre Glomma, inkludert et viktig fugleområde ved Fredrikstad. Borregaard ble anmeldt av oss og fikk en bot på to millioner kroner.

Det hører også til historien at Borregaard etter dette virkelig har tatt tak i det forebyggende arbeidet for å begrense faren for ulovlige utslipp.

Eksempelet med Borregaard er bare en av mange hendelser de siste årene der manglende vedlikehold har vært medvirkende årsak til skadelige utslipp. Dette viser hvor viktig det er å ha gjentatte kontroller med vedvarende fokus på vedlikehold og sikkerhet.Må prioritere forebygging

Da Klima- og forurensningsdirektoratet begynte med de årlige kontrollene startet vi med de store oljeselskapene og deres tankanlegg (2005-06). Senere kontrollerte vi tankanlegg og bedrifter langs Glomma. De siste tre årene har vi også kontrollert små og store industrivirksomheter med tanker og rør som utgjør en risiko for miljøskade ved uhell eller utslipp.

Hensikten med kontrollaksjonene har vært å tydeliggjøre for virksomhetene at de må iverksette nødvendige tiltak for å forebygge utslippsfare fra sine tankanlegg. Tilsynet har fokusert på risikovurderinger, tekniske tilstand og hvordan anleggene er overvåket og sikret i forhold til utslippsfare.

Vi vet at forebyggende arbeid som vedlikehold og oppdaterte risikovurderinger er noe av det som lettest kan prioriteres ned i daglig drift. I de siste par årene med økonomisk vanskelige tider for store deler av industrien, er det ekstra viktig å følge med på virksomhetenes vedlikehold av utslippskritisk utstyr.

 

Lagringsforskrift

Mange tankanlegg og flere virksomheter har ikke særskilte krav knyttet til utslippskritisk utstyr som tanker og rør. Tilsyn og oppfølging av dette området er så langt i hovedsak hjemlet i internkontrollforskriften, som er generelle regler for det forebyggende arbeidet i virksomhetene. Kontrollene på tankanleggene har vist at det er behov for å tydeliggjøre krav til virksomhetene på dette området slik at de vet hva som forventes av dem for å forebygge ulovlige utslipp.

Det bør etter vår oppfatning utarbeides en egen «lagringsforskrift» for å skjerpe inn og tydeliggjøre våre krav til virksomheter som har tankanlegg. Klif arbeider derfor med regelverk for lagring av helse- og miljøfarlige kjemikalier og avfall. En slik forskrift vil gjøre det lettere for virksomhetene å vite hva som forventes av dem, den gir forurensingsmyndighetene bedre grunnlag for å håndheve strengt ved svikt i vedlikeholdet og politi og påtalemyndighetene har mulighet til å ilegge straff i de alvorligste sakene.

 

Flere kontroller

Vi følger opp alle de kontrollerte virksomhetene med frister for å rette opp avvikene, eventuelt nytt tilsyn eller tvangsmulkt inntil manglene er rettet opp. Resultatene viser at det fortsatt er behov for å følge opp tanker og rør i industrien med tilsyn og i tillegg utarbeide et nytt regelverk.

Klima- og forurensningsdirektoratet er også opptatt av faren for at industrien i økonomisk vanskelige tider nedprioriterer vedlikehold og annet forebyggende arbeid. Vi vil derfor følge dette nøye også i tiden som kommer. I 2010 vil vi kontrollere vedlikehold av utslippskritisk utstyr hos inntil 20 virksomheter med tankanlegg.