Politibil

Tekst: politioverbetjent Oddgeir Buraas, ØKOKRIM  /  oddgeir.buraas@politiet.no  //  Foto: Dag Nordsveen

MiljøInfo er en nettbasert applikasjon hvor man registrerer politiets gjennomførte miljøkrimkontroller. Brukergruppen er i hovedsak miljøkoordinatorer og miljøkontakter. Alle miljøkrimkontrollene skal så snart de er gjennomført registreres i MiljøInfo. Kontrollene gjelder alle fagområdene som kan omfattes av miljøkriminalitet: natur og fauna, kunst og kultur, forurensning og arbeidsmiljø.

MiljøInfo er utviklet av PDMT – med utgangspunkt i NATSTAT, som Nord-Trøndelag politidistrikt har benyttet til samme formål over flere år. I MiljøInfo kan man blant annet stedsplassere kontrollene slik at de kan visualiseres i applikasjonen «webkart».

Hva skal rapporteres?

Personell utenfor politiet og som er tildelt begrenset politimyndighet (BP), er underlagt politimesteren ved utøvelse av politimyndighet, og politiet kan stille krav til rapportering.* Det er derfor kun politiets egne kontroller, samarbeidskontroller eller andre etaters kontroller der utøvelse av BP har blitt anvendt, som skal føres i MiljøInfo. Etterretningsinformasjon fra miljøkrimkontroller skal derimot ikke registreres i MiljøInfo.

Hva er målsettingen?

Samfunnet stiller stadig krav til de ulike etaters kunnskap om miljøet og aktivitet på miljøfeltet. I tillegg er det en rekke føringer i politiets mål- og resultatstyring som stiller krav til kunnskap og dokumentasjon. Målsettingen med rapporteringssystemet Miljø­Info er å dokumentere politiets egen aktivitet både lokalt og nasjonalt på miljøfeltet og dermed forenkle mål- og resultatstyringen.

Kontrollvirksomheten bør planlegges og gjennomføres i samarbeid med andre kontroll­etater ved at det utarbeides tiltaksplaner, årshjul osv. Det er imidlertid viktig å være bevisst på roller og hjemmelsgrunnlag ved slike samarbeids-kontroller.

Miljøinfo-registreringer i 2013

Miljøkoordinatorene som var til stede på ØKOKRIMs fagseminar høsten 2012, fikk en gjennomgang av verktøyet, og det ble også laget en brukerdokumentasjon som ble utsendt til alle miljøkoordinatorer. Enkelte politidistrikter tok dette verktøyet i bruk umiddelbart, mens noen få distrikter fortsatt ikke har tatt i bruk verktøyet. Tilbakemeldingene fra distriktene har vært få, og det kan tyde på at de fleste synes applikasjonen er brukervennlig.

MiljøInfo-statistikk hentes fra dataverktøyet PAL-PO (MiljøInfo). Statistikken som hentes ut, har samme standard slik at man får et sammenlignbart og lettfattelig datagrunnlag.

Fra MiljøInfo kan man blant annet hente ut en nasjonal statistikk fordelt på hvert enkelt politidistrikt, som viser:

  • totalt medgått timeverk fordelt på politi og personell med begrenset politimyndighet
  • antall kontroller
  • type reaksjonsform som følge av kontrollen, fordelt på tre hovedreaksjonstyper: muntlig advarsel, politianmeldelse/ forenklet forelegg og forvaltningsgebyr
  • antall reaksjoner fordelt på lov (22 lover)
  • antall kontrollerte objekter fordelt på objekttype: person, bil, båt, ATV, traktor, fiskeredskap m.fl.

En gjennomgang av første driftsår med MiljøInfo viser et svært ulikt aktivitetsnivå i politidistriktene. Ti politidistrikter hadde færre enn seks registrerte miljøkrimkontroller i løpet av 2013. Disse politidistriktene ble kontaktet for å høre om antallet registrerte miljøkrimkontroller i MiljøInfo stemte. Fem av politidistriktene beklaget mangelfulle registreringer i MiljøInfo og opplyste at de hadde gjennomført mer enn ti miljøkrimkontroller i løpet av 2013.

Statistikkgjennomgangen for 2013 viser en noe ulik praksis for hva og hvordan ting er blitt ført i MiljøInfo. Slike innkjøringsproblemer skal vi få rettet på, og målsettingen for 2014 må være å få en ensartet praksis på føringene i MiljøInfo og at alle politidistrikter tar i bruk verktøyet.

 

 

Noter

* Politilovens § 20 og Justisdepartementets rundskriv G-107/2000