Sommeren startet Miljøkrimredaksjonen en debatt rundt hva man egentlig vil med miljøkoordinatorrollen og sendte ut fem spørsmål til alle landets miljøkoordinatorer sommeren 2011. Til sommerutgaven av Miljøkrim (2#2011) fikk vi derfor mange innspill. Foruten å få frem den enkeltes bakgrunn på feltet, var formålet å få frem synspunkter både på hva som er bra og hva som eventuelt kan bli bedre. Vi plukket ut noen som ble trykket i bladet, og publiserte resten av svarene på vår hjemmeside. Svarene viste at koordinatorene ikke bare er jegere og fiskere, men at de har kommet inn i rollen på ulikt vis. Mange trakk frem stor kontaktflate og varierte oppgaver som fordeler ved jobben. I tillegg kom det frem at miljøarbeidet oppleves som viktig på lang sikt, og de som har interesse for friluftsliv får et stykke på vei kombinert jobb og interesse. De som er koordinator i full stilling synes det var bra og nødvendig, mens de fleste som kun er på deltid opplevde at tiden ikke strakk til.

I dette nummeret hadde vi også et lenger intervju med Nils Roger Duna, (Nord-Trøndelag politidistrikt) siden han som politimann har jobbet lenger med miljøkrimbekjempelse enn de fleste, og nå er leder av Norsk Miljøpolitiforening.

I Miljøkrim 3#2011 intervjuet vi Politimester Arne Hammersmark (Gudbrandsdal) og visepolitimester Morten Daae (Vestfinnmark). Deretter fulgte vi opp temaet i utgave 1#2012 med et intervju av Arne Køste og miljøkoordinator Brian Wenneberg (tidligere miljøkontakt og miljø­koordinator i Oslo politidistrikt). De sa blant annet at miljøarbeidet har blitt litt mer selvgående, at de fleste jobber med miljøtanken i bakhodet, og de har god forståelse fra ledelsen.

Vi hadde også en intervjurunde med lensmann Odd Arvid Bjørnbakk (Åmli lensmannskontor i Agder) og Politiførstebetjent Torkil Beistad (Regionkontakt Natur, Miljø og Sjøtjeneste i Region, Nord-Trøndelag) i samme utgave.

Nå følger vi spent med på hva den nye arbeidsgruppen vil komme frem til.

Om Miljøkoordinatorrollen

Det skal være en miljøkoordinator i hvert politidistrikt. Miljøkoordinatoren skal være politimesterens nærmeste rådgiver i miljøspørsmål, og blant annet delta i distriktets planprosesser relatert til miljø og sjøtjeneste. Hvert politidistrikt bør også ha en påtalejurist med ansvar for miljøkriminalitet.

Det skal være en miljøkontakt på hver driftsenhet i politidistriktet som også fungerer som kontaktledd for miljøkoordinatoren ut på driftsenhetsnivå (lensmannskontor, politistasjoner og så videre).

ØKOKRIM ivaretar funksjonen som nasjonal miljøkoordinator som skal være det faglige kontaktleddet mellom politidistriktene og overordnet myndighet.

(Politidirektoratets rundskriv 2008/008)

 

 

Bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet

Politidirektoratet har nedsatt en arbeidsgruppe for å evaluere miljøkoordinatorordningen. Evalueringen er en bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet, formulert i én setning: JD ønsker en evaluering av miljø­koordinatorrollen.

Kilde: Politidirektoratet

Direktoratet ønsker med dette arbeidet å identifisere læringspunkter fra dagens ordning, og skaffe et grunnlag for å beslutte fremtidige roller og oppgaver innen fagområdet, og diskutere fordeler og ulemper med å organisere miljøkriminalitetsbekjempelse med en koordinatorordning. Arbeidsgruppen skal levere sin rapport innen utgangen av 2013.

Arbeidsgruppen vil i sin rapport presentere hvordan miljøkoordinatorordningen og eksisterende rundskriv innenfor miljøområdet har fungert frem til i dag, og diskutere hvordan ordningen kan organiseres og utvikles for fremtiden. I tillegg skal miljøjurist­enes, miljøkontaktenes og miljøforaenes rolle diskuteres.

Miljøkrim vil komme tilbake til denne saken når endelig resultat fra arbeidsgruppen foreligger.

 

Les mer om temaet i denne utgaven her.