ros-analyse.jpg

På bakgrunn av resultatene som kom frem i analysen, besluttet Politidirektoratet å utarbeide en veileder for risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for miljøkriminalitet. Veilederen skal være et verktøy for miljøkoordinatorene og bidra til en mer systematisk og kunnskapsbasert tilnærming til forebygging og bekjempelse av nærmere angitte fagfelt.

Miljøkriminalitet rammer ofte fellesgoder mer enn enkeltpersoner og representerer sårbare verdier. Målet er at ROS-analysen skal bidra til bedre prioritering, ressursstyring og måloppnåelse i politiets arbeid med miljøkriminalitet.

En arbeidsgruppe med forankring i POD og med representanter fra forskjellige politidistrikter og ØKOKRIM har, i samarbeid med en referansegruppe, utarbeidet en slik veileder. Veilederen inneholder en prosess- og metodebeskrivelse, med trinnvise steg for gjennomføring av analyse. Det er også utarbeidet en mal som hjelpemiddel for dette arbeidet. Flere av analysetrinnene har egne sjekklister for å redusere risikoen for å overse viktige momenter. Selve veilederen baserer seg på Norsk Standard 5814:2008 Krav til risikovurderinger.

Veilederens definisjon av miljøkriminalitet baserer seg på beskrivelsen i miljørundskrivet (008/2008) og skiller mellom fem hovedkategorier av miljøkriminalitet:
- naturkriminalitet
- dyrevelferd
- forurensingskriminalitet
- kunst- og kulturminnekriminalitet
- arbeidsmiljøkriminalitet

Veilederen ligger nå hos Politidirektoratet for godkjenning og videre distribusjon.