Tekst: lagdommer Rune Bård Hansen, Agder Lagmannsrett

 

I Utgangspunkt

Et godt miljø (ute og inne) har avgjørende betydning for ethvert liv. Ulovlige tiltak kommer i tillegg til de lovlige og kan medføre at den samlede belastningen blir for stor.

 

Kriminalitet mot det ytre miljø: 

 1. Naturkriminalitet, herunder fauna, flora, lakse- og innlandsfisk, terrenginngrep, verneområder, motorferdsel, vassdragsutbygging, skogbruk, fri ferdsel.
 2. Forurensningskriminalitet, herunder utslipp, landbruksforurensning, innførsel og omsetning av farlige produkter/stoffer, dumping/lagring/nedgraving av farlig avfall, import/eksport av farlig avfall, oljeforurensning fra skip.
 3. Kunst- og kulturminnekriminalitet, herunder fjerning/ødeleggelse av fredete kulturminner, skadeverk, rivning, vrakplyndring, forfalsking av kunstverk

 

Kriminalitet mot det indre miljø:

Tekst: Lagdommer Rune Bård Hansen, Agder Lagmannsrett

 1. Arbeidsmiljøkriminalitet, herunder sikkerhetsregler på land til sjøs og på norsk sokkel, internkontroll, overtid, sosial dumping.

 

II Utvalgte sentrale lover med angivelse av strafferammer, påtaleregel og miljøkrim-inalitetsområde

Samtlige lover er undergitt ubetinget offentlig påtale hvis ikke annet fremgår.

Grunnloven § 110b: «Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betraktning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten.» 1, 2 og 3.

 • Straffeloven § 152b (generalklausulen mot miljøkriminalitet). et–tre, seks, ti eller 15 år.
 • Lov om friluftslivet 28. juni 1957 nr. 16 (friluftsloven) 1 § 39 bøter.
 • Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10. juni 1977 nr. 82 (motorferdselsloven) 1 § 12 bøter.
 • Lov om kulturminner 9. juni 1978 nr. 50 (kulturminneloven) 3, § 27 et år, ved særlig skjerpende omstendigheter to år.
 • Lov om handelsverksemd med brukte og kasserte ting (brukthandelslova) 22. desember 1999 nr. 105. 3, § 5, bøter, eller ved skjerpende forhold fengsel inntil tre måneder.
 • Lov om vern mot forurensning og avfall 13. mars 1981, nr. 6 (forurensningsloven) 2. § 78 ved forurensning tre mnd, ved fare for stor skade/ulempe eller skjerpende omstendigheter to år, ved fare for liv/helbred fem år. § 79 ved forsøpling tre mnd. Ved ubetydelig fare for forurensning, skade eller ulempe kreves påtalebegjæring av forurensningsmyndigheten.
 • Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer med mer (genteknologiloven) 2. april 1993, nr. 38 2. § 25 et år, fire år ved særlig skjerpende omstendigheter.
 • Lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) 29. november 1996, nr. 72 1, § 10-7 3 måneder, to år ved særlig skjerpende omstendigheter.
 • Lov om viltet 28. mai 1981, nr. 38 (viltloven) 1, § 56 et år, ved særlig skjerpende omstendigheter to år.
 • Lov om planlegging og byggesaksbehandling 27. juni 2008 nr. 71 (plan- og bygningsloven) 1, 2 og 3, § 32-9 et år, grov overtredelse to år.
 • Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000, nr. 82 (vannressursloven) 1 og 2, § 63 tre mnd, ved fare for betydelig skade på mennesker eller miljø eller skade på vernet vassdrag to år.
 • Lov om laksefisk og innlandsfisk 15. mai 1992 nr. 47 (lakse- og innlandsfiskloven) 1, § 49 et år, ved særdeles skjerpende omstendigheter to år.
 • Lov om miljøvern på Svalbard 15. juni 2001 nr. 79 (Svalbardmiljøloven) 1, 2 og 3, § 99 et år, ved fare for betydelig miljøskade eller særdeles skjerpende omstendigheter tre år.
 • Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 14. juni 2002, nr. 20, 2. § 42, tre måneder. Bøter ved «hindring» med mer av offentlig myndighet.
 • Lov om strålevern og bruk av stråling (Strålevernloven) 12. mai 2000 nr. 36 2. § 23 tre måneder, inntil 2 år ved alvorlig fare for helse eller miljø. Hvis overtredelsen bare har ført til ubetydelig skade eller ulempe, kreves påtale av tilsynsmyndigheten.
 • Lov om matproduksjon og mattrygghet av 19. desember 2003, nr. 124 (matloven) 2, § 28 et år, ved særlig skjerpende omstendigheter to år.
 • Lov skogbruk av 27. mai 2005, nr. 31 (skogbruksloven) 1, § 22 et år (når overtredelsen er vesentlig).
 • Lov om akvakultur av 17. juni 2005, nr. 79 (akvakulturloven) 1 og 2. § 31 et år, ved særlig skjerpende omstendigheter to år.
 • Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester av 11. juni 1976, nr. 79 (Produktkontrolloven) 1 og 4. § 12 3 mnd, brudd på taushetsplikt 6 mnd, ved uberettiget vinning to år.
 • Lov om arbeidsmiljø av 17. juni 2005, nr. 62 (Arbeidsmiljøloven). 4. § 19-1 (arbeidsgiver mfl.) tre mnd, ved særlig skjerpende omstendigheter 2 år. § 19-2 (arbeidstaker) bøter, tre mnd ved grov uaktsom eller forsettlig overtredelse, et år ved særlig skjerpende omstendigheter.
 • Lov om allmenngjøring av tariffavtaler av 4. juni 1993, 4, § 15 bøter (lovhjemlet adgang for organisasjoner til å reise privat straffesak).
 • Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) av 19. juni 2009 1, § 75 et år, tre år ved grov overtredelse.
 • Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) 5. juni 2009 nr. 35, 1 og 2, § 20 fengsel inntil et år, tre år ved grov overtredelse.
 • Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 16. februar 2007, nr. 9 1, 2 og 4. Kapittel 10. Straffansvar, §§ 58 til 70. Varierende strafferammer etter beskrevet overtredelse. Fengsel inntil to år, alternativt et år eller bøtestraff.
 • Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser (Havressursloven) 6. juni 2008 nr. 37, 1 og 2. Kapittel 12. Straffansvar, §§ 60 til 64. Fengsel inntil 1 år i §§ 60 – 63. Inntil tre år ved grov overtredelse i § 64.

Det er gitt et stort antall straffsanksjonerte forskrifter til disse lovene, for eksempel er det gitt cirka 100 forskrifter til arbeidsmiljøloven, brann- og eksplosjonsvernloven og skipssikkerhetslovene.

 

III Foreldelse og påtalekompetanse 

Når det gjelder strafferammens betydning for foreldelse og påtalekompetanse, vises det til ØKOKRIMs fagbok nr. 19, Arbeidsmiljøkriminalitet, av Rune Bård Hansen side 104 og artikkelen Foreldelse av saker om miljøkriminalitet av Aud Ingvild Slettemoen, ØKOKRIM, i Miljøkrim nr. 3, 2009 med oppfølgning i en artikkel i Miljøkrim nr. 2, 2010. Viktige høyesterettsdommer om påtalekompetanse og foreldelse er: Rt 1962 side 494, Rt 1995 side 374, Rt 2009 side 1 615 jamfør Rt 2007 side 382 og Rt. 2010 side 850.

 

IV Strafferammens betydning for øvrig

Husk at strafferammen har betydning for blant annet adgang til pågripelse og varetektsfengsling, jamfør straffeprosessloven § 171 (høyere straff enn fengsel i 6 måneder), og ransaking, jamfør straffeprosessloven § 102 (frihetsstraff). På bakgrunn av de stadig strengere strafferammer for miljøkriminalitet kan straffeprosessuelle tvangsmidler nå brukes i langt større utstrekning enn for få år siden.

 

V Grunnleggende rettsavgjørelser

 • Rt 2000 side 2023 kulturminne (avholdslosje) 3.
 • Rt 2001 side 110, arbeidsmiljø (portalkran) 4.
 • Rt 2002 side 258, fauna, ulv (giftåte) 1.
 • Rt 2002 side 1 713, kulturminne (Bryggen i Bergen) 3.
 • Rt 2003 side 634, fauna (CITES)
 • Rt 2004 side 1 645, forurensning (gjenvinning) 2
 • Rt 2005 side 76 (jerv II) 1.
 • Rt 2005 side 568, natur, hugst (generalklausul) 1
 • Rt 2007 side 1 458 arbeidsmiljø (dykking) 4.
 • Rt 2007 side 1 684 forurensning (Sandvikselva) 
 • Rt 2008 side 996, foretaksstraff (revisjonsselskap).
 • Rt 2010 side 850, kulturminne (Barfrøstua).
 • Rt 2010 side 1 293 kulturminne (anleggsvei) 3.
 • Rt 2011 side 10, natur, bygging i strandsonen (utsprengning) 1.
 • Rt 2011, side 631, natur, vannressurs, kraftverk (småkraftverk) 1.

 

VII Litteratur

 • ØKOKRIMs skriftserie, fagbok nr. 12, 2005. Jørn Holme (red), Kulturminnevern, bind I+II. 
 • ØKOKRIMs skriftserie, fagbok nr. 17, 2006. Hans Tore Høviskeland (red), Rune Bård Hansen og Jørn Holme, Hva er miljøkriminalitet?
 • ØKOKRIMs skriftserie, fagbok nr. 19. Rune Bård Hansen, Arbeidsmiljøkriminalitet.
 • Miljøkrim, et fagblad fra ØKOKRIM med tre utgivelser årlig. Søkbart på okokrim.no.
 • Cathrine Hambro (red), Praktisk miljørett, Fagbokforlaget 2006.
 • Rune Bård Hansen, Fra formalitet til kriminalitet. Om utviklingen av straffansvaret etter arbeidsmiljølovgivningen, i artikkel- samlingen Arbeid og rett, Cappelen Damm 2009.
 • Henning Jakhelln og Helga Aune (red), arbeidsrett.no, Cappelen Damm 2011.
 • Inge Lorange Backer, Biomangfoldloven, kommentarutgave, Universitetsforlaget 2010. Øystein Wang, Forurensningsloven med kommentar, Gyldendal Norsk Forlag 2005.