Politibil sverige

Tekst: politiinspektør / gruppeleder Miljø Filippo Bassini, Politiet i Stockholm  //  Foto: svensk politi

I Miljølovens 29. kapittel finner vi straffebestemmelsene samt tolv paragrafer som angir lovbrudd og regulerer politiets arbeid innenfor miljøkriminalitetsbekjempelsen i Sverige. I 2013 ble det anmeldt 5 300 brudd på miljøloven i Sverige. Det er en nedgang på seks prosent sammenlignet med året før. De vanligste anmeldelsene og påtalte brudd på miljøloven er miljølovbrudd, ulovlig miljøvirksomhet (tillatelse for en viss type virksomhet mangler eller vilkårene i tillatelsen oppfylles ikke) samt forsøpling. De fleste mistenkte er middelaldrende menn, og de avdekkede lovbruddene skjer oftest i næringsvirksomhet. 200 personer ble tiltalt for miljøkriminalitet i 2013, og de fleste som ble dømt, fikk bøter. Et foretak kan også straffes for miljøkriminalitet, gjennom en såkalt foretaksbot. Da straffes foretaket som juridisk person.

Myndigheter som ofte anmelder miljø­kriminalitet

Alle virksomheter som anses å utgjøre en risiko for miljøet, trenger tillatelse fra en tilsynsmyndighet. I tillatelsen stilles en rekke krav som virksomheten må oppfylle, og ofte er det nettopp disse kravene det tas utgangspunkt i ved mistanke om miljøkriminalitet. Eksempler på tilsynsmyndigheter er kommune, lensforvaltning, toll, kystvakt og skogsforvaltning. De fleste miljølovbrudd avdekkes antageligvis aldri; enda sjeldnere blir de anmeldt. Lovbruddene avdekkes hovedsakelig gjennom kontroll og tilsyn fra myndighetenes side.

Politiets organisering

I Sverige finnes det i dag 21 politimyndigheter, hvorav Stockholm utgjør én. Fra 2015 skal svensk politi bestå av én eneste politimyndighet. Vi står med dette overfor den største statlige omorganiseringen noensinne i Sverige. Fra 2015 kommer den nye politimyndigheten til å bestå av 7 politiregioner, der Stockholm og Gotland vil utgjøre én region.

Organiseringskart svensk politi

Dagens organisering av svensk politi. Fra 2015 skal de bestå av én politimyndighet.

I Sverige er det omtrent 70 politiansatte som jobber med miljø- og arbeidsmiljøkriminalitet fordelt på landets 21 politimyndigheter. De fleste arbeider i storbyregionene.

Politiet i Stockholm består av cirka 4 500 politiansatte. Ved lenskriminalavdelingen finnes en miljøkriminalitetsgruppe som består av 18 medarbeidere: 17 politiansatte og én sivilt ansatt. Gruppen ledes av undertegnede, Filippo Bassini. Vi har etterforsket både miljø- og arbeidsmiljøkriminalitet siden 1. mai 2014. Gruppen ble opprettet i år 2000, men da var det kun miljøkriminalitet som ble etterforsket. Nå har også etterforskningen av arbeidsmiljø­kriminalitet blitt sentralisert og foregår ved Lenskriminalen i Stockholm. I gruppen er det to etterforskningsledere; én for miljøkriminalitet og én for arbeidsmiljøkriminalitet. Som leder har jeg valgt å skille mellom de to formene for kriminalitet, da jeg mener vi bør etterforske dem separat i to forskjellige etterforskningsteam med hver sin etterforskningsleder. På denne måten får vi spisskompetanse og kan effektivisere etterforskningen bedre enn om alle i gruppen skulle etterforske alle typer lovbrudd. Hver lovbruddstype krever spesialkunnskap.

I arbeidsmiljøkriminalitetsteamet arbeider seks politiansatte og i miljøkriminalitetsteamet åtte politiansatte, i tillegg til etterforskningslederne som også er politifolk. Politiet i Sverige har en nasjonal utdanning for politifolk som skal etterforske miljøkriminalitet. Utdanningen gis ved politihøyskolen i Stockholm, i samarbeid med universitetet i Uppsala. I seks måneder studerer politifolkene miljørett, økologi, limnologi (vassdragskunnskap), geologi og EU-rett tilknyttet miljøspørsmål. Utdanningen avsluttes med en stor eksamen. Alle politifolkene i min gruppe i Stockholm har gjennomført denne utdanningen, som de fleste andre miljøkrimetterforskere i Sverige. Representantene for påtalemyndigheten som jobber med miljøsaker, har samme utdanning og tar den sammen med politifolkene.

Her i Stockholm etterforsker vi for tiden omkring 180 miljøkriminalitetssaker og omkring 130 arbeidsmiljøkriminalitetssaker.

Vi samarbeider jevnlig med tilsynsmyndighetene, ettersom 80 prosent av anmeldelsene våre kommer derfra. Som leder har jeg regelmessige møter med representanter for tilsynsmyndigheten, i utgangspunktet hver uke. Da diskuterer vi saker, utdanning og hvordan vi kan samarbeide bedre slik at flere miljølovbrudd kan avdekkes.

Politiet i Stockholm har også seks kriminalteknikere som er spesialiserte på miljøkriminalitet. De utfører åsteds- og tekniske undersøkelser i sakene våre.

Rikskriminalpolisen

Dessverre har ikke Sverige noen institusjon tilsvarende Norges ØKOKRIM, med en gruppe sammensatt av påtalemyndighet, politi, kjemiker, revisor og biolog som kan bistå ved prinsipielt viktige og omfattende etterforskninger samt hjelpe politidistriktene med råd og assistanse i miljøkriminalitetsetterforskning. Ved Rikskriminalpolisen (som kan sammenlignes med ØKOKRIM) er det bare to personer som arbeider med miljøkriminalitet, da på etterretningsnivå. Dette er en stor mangel for svensk politi, og undertegnede vil påstå at dere på dette feltet har en suksessfaktor i Norge. I den nye organiseringen av politiet blir det dessverre ingen endring på dette; miljøkriminalitetsbekjempelsen hos politiet finner sted hovedsakelig på lokalt nivå. I Sverige kunne vi virkelig trenge den organiseringen dere har i Norge, med ØKOKRIM på nasjonalt nivå.

Politi Politiarbeid i felten
Politiet i Stockholm har seks kriminalteknikere som er spesialiserte på miljøkriminalitet – de utfører åsteds- og tekniske undersøkelser. Bildene her er hentet fra etterforskningen av et oljeutslipp fra et stort buss-verksted i Fågelsjön i Stockholm 2012. F.v. Filippo Bassini og Anna Ullskog.

Påtalemyndigheten

I Sverige finnes en egen avdeling hos påtalemyndigheten som heter REMA. Det er en nasjonal enhet der spesialutdannede representanter for påtalemyndigheten utelukkende jobber mot miljøkriminalitet og arbeidsmiljøkriminalitet. De er omtrent tjue personer, hvorav fire jobber i Stockholm sammen med min gruppe. Påtalerepresentanten leder de fleste etterforskninger innenfor miljø- og arbeidsmiljøkriminalitet. Vi i politiet samarbeider naturligvis mest med påtalemyndigheten og har jevnlige møter med dem. Påtalemyndighet og politi sitter adskilt, vi har altså ikke den samme organiseringen som dere i Norge, der noen representanter for påtalemyndigheten har sin arbeidsplass hos politiet. Jeg kan også her se en svakhet hos oss i Sverige, sammenlignet med deres organisering i Norge. De norske politiadvokatene, som jobber hos politiet, kommer mye tettere på etterforskerne av både arbeidsmiljø- og miljøkriminalitet. Heller ikke her kommer det til å bli noen endring i den nye politiorganiseringen i 2015; påtalerepresentantene vil tilhøre en egen myndighet som er adskilt fra politiet.

Den grove, organiserte miljøkriminaliteten

I Stockholm ser vi to typer miljølovbrudd som kan anses som grov og organisert av kriminelle, mafialignende nettverk. Det gjelder ulovlig handel med truede arter – først og fremst handel med horn fra neshorn, både bearbeidede og ubearbeidede – samt ulovlig grensekryssende avfallstransport i avfallsindustrien der husholdningsavfall blandes med kjemisk avfall, sykehusavfall og annet farlig avfall.

Når det gjelder ulovlig handel med truede arter, har vi nå holdt på med en etterforskning i nesten ett år og er ennå ikke ferdige. Saken dreier seg om tre kjente, tunge kriminelle personer av svensk opprinnelse som forsøkte å selge et 80 centimeter langt, 8 kilo tungt horn fra neshorn til en verdi av fire millioner svenske kroner på det illegale markedet. Vi gjennomførte telefonavlytting og spaning i tre måneder før vi pågrep de tre gjerningsmennene og beslagla hornet. Vi er nå i sluttfasen av etterforskningen, som ledes av to påtalerepresentanter. Totalt er det fire mistenkte personer med forbindelse til organiserte kriminelle som begår grov kriminalitet her i Stockholm. I fjor pågrep vi tre irer som hadde kommet hit for å kjøpe og selge horn fra neshorn. Her ser vi altså en organisert miljøkriminalitet.

Når det gjelder ulovlig grensekryssende avfallstransport, holder vi på med et svært omfattende etterretningsarbeid med det formål å undersøke hvor alle de 750 000 tonn husholdningsavfall Sverige importerer hvert år, tar veien. Troverdige tips går ut på at søppelet inneholder kjemisk avfall, sykehusavfall og iblant til og med radioaktivt avfall som forbrennes i våre varmekraftverk, eller dumpes i sjø og skog, der det rett og slett graves ned. Vi er overbevist om at vi her har å gjøre med grov, organisert kriminalitet, og vi ser hvordan mafialignende grupper konkurrerer om avfallet som om det var en handelsvare. Store pengesummer omsettes hver dag. Vi har fått hjelp til å kartlegge denne type kriminalitet fra Irland, Skottland, Frankrike og Italia. Undertegnede var i april en uke ved Interpol i Lyon, Frankrike, og traff miljøetterforskere fra hele Europa. Vi diskuterte denne typen miljøkriminalitet og utvekslet mange erfaringer. Vi skal samarbeide på dette området fremover.

Politibil sverige