Miljøkrim har over en lengre periode satt søke­lys på politiets arbeid mot miljøkrim­inalitet, herunder rollene som miljøkoor­dinator og miljøkontakt. Debatten startet sommeren 2011 (2#2011), og ble tatt opp igjen blant annet i disse nummerne: 3#2011, 1#2012, 3#2013.

I tildelingsbrevet for 2013 skrev Justis- og beredskapsdepartementet: «JD ønsker en evaluering av miljøkoordinatorrollen». Politidirektoratet satte ned en gruppe hvor Bertil Nordstrøm fra Analyseavdelingen var evaluator, og Jarl Martin Pedersen, Seksjon for forebygging og kriminalitetsbekjempelse, foretok intervjuer og bidro til analysen. De ble støttet av en arbeidsgruppe bestående av:

  • daværende miljøkoordinator Steinar Sunde (Agder politidistrikt)
  • tidligere miljøkoordinator Nils Roger Duna (Nord-Trøndelag politidistrikt)
  • teamleder ved ØKOKRIM Tarjei Istad
  • tidligere nasjonal miljøkoordinator Reene Nilsen (nå ved PHS)

Foruten en gjennomgang av Miljørundskrivet 2008/08 og annen sentral dokumentasjon utgjorde intervjuer av 18 personer en viktig informasjonskilde for evalueringen. De intervjuede var:

  • 9 miljøkoordinatorer
  • 2 miljøkontakter
  • 5 ledere i distrikt og særorgan
  • 2 jurister

Manglende ledelse

Et viktig funn i evalueringen er at arbeidet mot miljøkriminalitet er organisert utenfor den ordinære ledelseslinja
i de fleste politidistriktene, slik at dette området kommer på siden av andre kriminalitetsområder som har forankring gjennom ledelsen helt opp til politimesternivå. I rapporten heter det:

«Nasjonal miljøkoordinator har direktekontakt med miljøkoordinatorene for, som rundskrivet sier, å ‹samordne politiinnsatsen på tvers av etats-, politidistrikt- og fylkesgrenser›. Miljøkoordinatorene har i sin tur direktekontakt med miljøkontaktene.»

Evalueringens funn om miljøkoordinatorene viser hvor sårbart det blir:

«Det vil være utfordrende å finne en person som besitter kompetanse som dekker alle ansvarsområdene. Det er også krevende å være i en rolle som er tildelt et hovedansvar uten å ha myndighet til å fatte nødvendige beslutninger. Miljøkoordinatorens gjennomføringsevne vil under slike forhold være avhengig av politimesterens interesse for saksområdet og dennes delegering av myndighet. Selv en miljøkoordinator med ‹status› i egen organisasjon og med velutviklet evne til å skaffe seg en ‹maktbase› på grunnlag av kompetanse eller liknende, vil ha problemer med å oppnå nok påvirkningskraft.»

Personavhengig og tilfeldig

I forlengelsen av dette finner evalueringen at fylkesmiljøforumet og miljøkontaktordningen fungerer ulikt i distriktene. Det hele blir veldig personavhengig, slik det påpekes under mulige ulemper ved koordinatorordningen:

«Den enkelte miljøkoordinators mulighet til å påvirke og fylle rollen er helt avhengig av vedkommendes personlige kompetanse, personlige egenskaper og politimesternes personlige preferanser.»

Kommer miljø inn i linjen nå?

Dette gjenspeiler seg i at kun et par politidistrikter har lokale mål innenfor dette området, og det finnes ingen sentrale mål.

Evalueringen finner ikke spor av at miljøspørsmålene har vært tema for diskusjon i den sentrale styringsdialogen mellom Politidirektoratet og politidistriktene.

Da evalueringsrapporten ble lagt ut på politiets intranett 23. mai i år, het det under punktet oppfølgning:

«Politidirektoratet arbeider med flere initiativ som skal forbedre miljøkoordinatorfunksjonen. En strukturreform skal bidra til mer robust fagmiljø gjennom økonomi- og miljøteam. En kvalitetsreform, der styring og ledelse i politiet er en viktig del, vil også omfatte styring og ledelse av dette fagfeltet.»

Miljøkoordinatorrollen

Det skal være en miljøkoordinator i hvert politidistrikt. Miljøkoordinatoren skal være politimesterens nærmeste rådgiver i miljøspørsmål, og blant annet delta i distriktets planprosesser relatert til miljø og sjøtjeneste. Hvert politidistrikt bør også ha en påtalejurist med ansvar for miljøkriminalitet.

Det skal være en miljøkontakt på hver driftsenhet i politidistriktet som også fungerer som kontaktledd for miljøkoordinatoren ut på driftsenhetsnivå (lensmannskontor, politistasjoner og så videre).

ØKOKRIM ivaretar funksjonen som nasjonal miljøkoordinator som skal være det faglige kontaktleddet mellom politidistriktene og overordnet myndighet.

(Politidirektoratets rundskriv 2008/008)