Se den årlige kriminalstatistikken fra POD for alle områder her.

Politidirektoratet publiserte i januar den årlige kriminalstatistikken for alle områder. Miljøkrim­inalitet er omtalt i punkt 3.8. Krim­inalitets­utviklingen har generelt vist en nedadgående trend på cirka 6,2 %. På miljøkriminalitets­området har det imidlertid vært en økning i samlet antall anmeldelser med cirka 2 %.

statistikk_12015_1.jpg
2014/2013: Utvalg anmeldt miljøkriminalitet. Strafferamme mer enn 3 måneder.
statistikk_12015_2.jpg statistikk_12015_3.jpg

2014: Anmeldte overtredelser med mer enn 3 måneders strafferamme.

2013: Anmeldte overtredelser med mer enn 3 måneders strafferamme

statistikk_12015_4.jpg
2013/2014: Ytre miljø. I denne utgaven har vi fokusert mye av innholdet mot kriminalitet mot det ytre miljø (natur, fauna og forurensingskrim­inalitet.) Vi presenterer derfor også særskilte statistikktall fra dette området hvor vi har inkludert overtredelser av bant annet motorferdselloven.
Om statistikken

Statistikken omfatter overtredelser for hele landet basert på registrerte anmeldelser hittil i år/fjor registrert i BL/STRASAK, rapport JUS065. Fra straffesaksregisteret er de anmeldelseskoder som omfatter miljøkriminalitet trukket ut og typefordelt innenfor de fire hovedkategoriene av miljøkriminalitet.

Miljøkriminalitet er dekket av cirka 45 lover/straffebestemmelser som oppstiller ulike straffe­rammer. Straffebestemmelsene er lite egnet til å inndele etter lovbruddskategoriene forbrytelse og forseelse. ØKOKRIM presenterer statistikken etter faktisk alvorlighetsgrad fordelt etter strafferamme over og under tre måneders fengsel.

Tallene i statistikken er sannsynligvis reelt sett noe høyere, da miljølovbrudd som blir anmeldt sammen med andre lovbrudd, ofte ikke blir registrert med egen miljøkrimkode i STRASAK.

Liste med alle lover og kodegrupper for miljø­kriminalitet i STRASAK finnes på Miljøkrims nettsider sammen med oversikt over straffebestemmelsene på miljøkriminalitetsområdet.