Fargekode

Tallene i statistikken viser at politidistriktene gjør mer på miljøkrimområdet enn hva som har vært synliggjort tidligere. Tallene viser videre at det er ytterligere behov for å prioritere miljø­krimsakene på grunn av alvorlighetsgrad og omfang. ØKOKRIM viser også til retningslinjene som ligger til grunn i Riksadvokatens mål og prioriteringsrundskriv nr. 1/2014.

Anmeldte miljøovertredelser med strafferamme over 3 måneder utgjorde totalt 1 834 første halvår 2014 mot 1859 første halvår 2013.

Første halvår 2014/2013: Utvalgt anmeldt miljøkriminalitet:

Tabell

 

 

 

StatistikkStatistikk 2

Om statistikken

Statistikken omfatter overtredelser for hele landet basert på registrerte anmeldelser hittil i år / i fjor registrert i BL/STRASAK, rapport JUS065. Fra straffesaksregisteret er de anmeldelseskoder som omfatter miljøkriminalitet trukket ut og typefordelt innenfor de fire hovedkategoriene av miljøkriminalitet.

Miljøkriminalitet er dekket av ca. 45 lover /straffebestemmelser som oppstiller ulike strafferammer. Straffebestemmelsene er lite egnet til å inndele etter lovbruddskategor­iene forbrytelse og forseelse. ØKOKRIM pres­enterer statistikken etter faktisk alvorlighetsgrad fordelt etter strafferamme over og under
3 måneders fengsel.

Oversikt over straffebestemmelsene på miljøkriminalitetsområdet:

Tabell