Presentasjonen i Politidirektoratets kriminalitetsstatistikk for 2. tertial 2014 lyder nå slik:

2.8 Miljøkriminalitet. Miljøkriminalitet omfatter ulike lovbruddstyper innenfor hovedkategoriene ytre miljø (natur, fauna, forurensing mfl.) og det indre miljø (arbeidsmiljø/arbeidsmarked), foruten kunst og kulturminner og dyrevelferd. Kriminalitetstypen dekkes av ca. 45 spesiallover og generalklausulen om miljøkriminalitet i straffeloven § 152 b. De fleste lovbruddene har av ulike årsaker vært kategorisert som forseelser. Det er igangsatt en gjennomgang av kodeverket innenfor miljøkriminalitet for å ajourføre dette i samsvar med gjennomførte endringer i lovverket. Et større antall saker utgjør forbrytelser etter skjerping av straffebestemmelsene i flere sentrale miljølover. Noen større forbrytelseskoder trekkes fram i denne gjennomgangen.

Totalt var det 1 192 miljøforbrytelser i 2.tertial 2014, en kraftig økning fra de rapporterte 52 anmeldelser i samme periode i fjor som skriver seg fra nevnte kategorisering i kodeverket. (Økningen i anmeldte forbrytelser har reelt vært fra 1 093 i samme periode i fjor.) Fra totalen trekkes frem ni brudd mot generalklausulen i straffeloven § 152 b, 667 brudd på havressursloven, 55 brudd på naturmangfoldloven, 35 brudd på plan- og bygningsloven, 29 brudd på forurensningsloven, 16 brudd på akvakulturloven, 231 brudd på dyrevelferdsloven og tre anmeldelser gjaldt brudd på kulturminneloven.

13 brudd på arbeidsmiljøloven (med strafferamme på 2 år) er i loven kategorisert som forseelse. Antall brudd utgjorde 562.

Totalt anmeldte miljøforseelser har også økt i perioden, til 1 724 anmeldelser i 2. tertial 2014. De største undergruppene utgjør bruddene på arbeidsmiljøloven (562) og ulovlig motorferdsel (239). Antall anmeldelser på miljøkriminalitetsområdet er i stor grad avhengig av politiets og andre kontrollorganers aktivitet. Flere typer miljølovbrudd kan være vanskelige å avdekke som følge av at sakene er komplekse, mangler en tydelig fornærmet eller rammer indirekte. Andre typer miljølovbrudd er sterkt økonomisk motivert og del av organisert nasjonal eller internasjonal illegal virksomhet.

Til tross for at virkelighetsbeskrivelsene nå har nærmet hverandre atskillig, vil det fremover fortsatt være forskjeller i vår presentasjon og Politidirektoratets da vi tar utgangspunkt i faktisk alvorlighetsgrad uavhengig av formelle kunstige skiller og feil som fortsatt eksisterer i STRASAK-tallene. Forhåpentligvis vil det blir endringer når Merverdiprogrammet har kommet lenger i sitt arbeid, blant annet med innføring av bredere muligheter for søk i eldre statistikk og på tvers av kriminalitetsområder og beskrivelser.

statistikk_inge_tabell.jpg
Andre tertial 2014 sammenliknet med andre tertial 2013: Anmeldte miljøovertredelser med strafferamme over 3 måneder utgjorde totalt 2 887 per tertial 2014 mot 2807 per andre tertial 2013.

 

mk-statistitt_inge_sirkel1.jpg mk-statistitt_inge_sirkel2.jpg

2014 1. tertial: Anmeldte overtredelser med mer enn 3 mnd strafferamme

2013 1. tertial: Anmeldte overtredelser med mer enn 3 mnd strafferamme

Dyrevelferd

I denne utgaven har vi fokusert mye av innholdet mot dyrevelferdskriminalitet. Vi presenterer derfor også særskilte statistikktall fra dette området hvor vi har inkludert overtredelser av blant annet hundeloven, straffeloven § 354 og matloven.

Om statistikken:

Statistikken omfatter overtredelser for hele landet basert på registrerte anmeldelser hittil i år / i fjor registrert i BL/STRASAK, rapport JUS065. Fra straffesaksregisteret er de anmeldelseskoder som omfatter miljøkriminalitet trukket ut og typefordelt innenfor de fire hovedkategoriene av miljøkriminalitet.

Miljøkriminalitet er dekket av ca. 45 lover /straffebestemmelser som oppstiller ulike strafferammer. Straffebestemmelsene er lite egnet til å inndele etter lovbruddskategoriene forbrytelse og forseelse. ØKOKRIM presenterer statistikken etter faktisk alvorlighetsgrad fordelt etter strafferamme over og under 3 måneders fengsel.

Liste med alle lover og kodegrupper i STRASAK finnes på MILJØKRIMs nettsider sammen med oversikt over straffebestemmelsene på miljøkriminalitetsområdet.  

Dyrevelferdsstatistikken bygger på summen av både forbrytelser og forseelser registrert på kodene 3413, 5204, 5208, 5801, 5901, 5999, 8543 og 8567. Tallene for matloven og hundeloven er sannsynligvis noe for høye i forhold til ren dyrevelferdskriminalitet, da disse lovene kun har samlekode for alle typer overtredelser i STRASAK.

statistikk_dyrevloven_tabell.jpg
2014/2013 2. tertial: Dyrevelferds­kriminalitet