Her har blant annet førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland skrevet en artikkelen «Strenge straffer for miljøkriminalitet i Norge». I artikkelen skriver han om utviklingen som har vært på miljøområdet med strengere strafferammer. Dette er en utvikling som samlet sett gir et inntrykk av et rettsområde som i sjelden stor grad har vært i lovgivers søkelys. Videre skriver Høviskeland om de mest sentrale Høyesterettsdommene innenfor miljøkriminalitet, som viser denne utvikling fra 2001.