bro2_rotvollhaugen_soknes_bredde.jpg

Tekst: førstestatsadvokat Bjørn K. Soknes, Trøndelag statsadvokatembeter  /  Foto: t.v. Statens Vegvesen & t.h. politiet

To mennesker omkom: en kvinne som kjørte under broen, og en arbeider som drev med støpearbeid. Byggingen var i avslutningsfasen, og dette døgnet skulle totalt cirka 1700 tonn betong pumpes opp på broen. Da ulykken skjedde, var cirka 1300 tonn påført.

Under hele byggeperioden, og dermed også denne dagen, var det fri ferdsel under broen, og totalt passerte cirka 18 000 trafikkenheter broen hvert døgn.

Hovedentreprenør for broen, og for hele E6-prosjektet, var Reinertsen AS, og byggherre var Statens vegvesen. Kontrakten var blitt inngått i desember 2011 og hadde en verdi på cirka ¼ milliard kroner. Reinertsen AS skulle, som hovedentreprenør, detaljprosjektere og bygge flere varige konstruksjoner, det vil si broer og støttemurer. Siden de selv mente at de ikke hadde kompetanse til å utføre alle deler av kontrakten, hadde de engasjert flere underentreprenører, blant annet Master Solution AS, som hadde fått oppgaven med å bygge broreisen, altså stillasene.

Den dagen kollapsen skjedde, var stillasarbeidet avsluttet. Det ble raskt konstatert at årsaken til kollapsen var manglende bæreevne på midtstillaset. Stillassystemet hadde hatt søyler med for lange knekklengder, det vil si at de mange diagonale avstivningene ikke var oppført tett nok. Dette medførte en betydelig svekkelse av de loddrette rørene.

Hovedentreprenøren hevdet at dette var noe som lå utenfor deres ansvarsområde, i og med at arbeidet ble utført av firmaet de kalte «hovedunderentreprenør», og at de uansett ikke selv hadde kompetanse til å utføre noen selvstendig kontroll av stillaskonstruksjonen.

Etterforskingen av ulykken – og ikke minst gjennomgangen av det relativt detaljerte regelverket knyttet til broprosjektering – viste at det i kontrakten skulle ha vært inntatt et pålegg om tredjepartskontroll. For tilfeller der byggearbeid går over en offentlig veg, ble det allerede i 2009 gitt pålegg om slik kontroll, og dette ble gjentatt i 2011, da også med henvisning til en Eurokode-standard. Vegvesenet erkjente at de hadde gjort en feil i kontraktsutformingen.

Fra påtalemyndighetens side ble det lagt til grunn at en slik pålagt kontroll ville ha avdekket mangelen – og dermed avverget ulykken. Både Statens vegvesen og Reinertsen AS ble ilagt – og vedtok – forelegg på fem millioner for overtredelse av straffeloven § 151. Vegvesenet ble bebreidet for manglende kontroll av at brobyggingen kunne skje uten risiko for trafikken, og for feilen i kontrakten. Entreprenørfirmaet ble bebreidet for ikke å ha gjennomført en tilfredstillende kontroll av oppføringen av selve stillaset.

Statens vegvesen besluttet for øvrig straks etter ulykken at det ikke skulle tillates trafikk under støpearbeid, samt at det skulle foreligge tredjepartskontroll av beregning, tegning og montering av stillaser.

bro_rotvollhaugen_soknes_bredde.jpg