Ved Sogn tingretts dom av 29. mai 2008 ble en hjortejeger dømt for inhuman jakt etter viltloven. Han hadde 13. november 2006 ca. kl. 20.00 på en bø i Balestrand skutt en hjort på et tidspunkt det var overskyet og litt regn. Både måne og sol var langt under horisonten da fellingen av hjorten skjedde, og det var nesten helt mørkt. Dyret falt umiddelbart, og tiltalte forlot straks skytetårnet for å se til det felte dyret. Etter anke ble så hjortejegeren frifunnet av Gulating lagmannsrett den 19. januar 2009. Påtalemyndigheten har anket dommen til Høyesterett, som har besluttet at anken skal behandles. Saken kommer opp for Høyesterett den 4. juni 2009.

Påtalemyndigheten mener lagmannsretten har lagt for stor vekt på tiltaltes erfaring og resultatet av skuddet. Videre mener påtalemyndigheten at når jaktforholdene er så dårlige som i denne sak (ikke sol, ikke måne, overskyet og ikke spor-snø) skal en jeger ikke vurdere å skyte da det vil medføre fare for lidelse, jf. viltloven § 19.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) støtter opp om påtalemyndighetens anke og mener rettspraksis utvikler seg i feil retning. Dommen sammen med flere andre frifinnende dommer er ikke i tråd med rådende oppfatning av hva som er human jakt. De frifinnende dommene oppfordrer den enkelte jeger til å ta sjanser, noe som ikke kan ha vært lovgivers intensjon med en bestemmelse som skal sikre viltet mot inhuman jakt. Påtalemyndigheten mener denne lovforståelsen har medført og i fremtiden vil bidra til økt oppslutningen om en jaktform DN mener er sterkt betenkelig og kun bør praktiseres under de strengeste aktsomhetsnormer.

Det er av betydning å få avklart og presisert aktsom-hetsnormen for human jakt konkret relatert til jakt i mørke, spesielt når det på vestlandet har utviklet seg en jaktkultur hvor anslagsvis ca. 5000 hjort blir felt under nattjakt (Tallene er hentet fra NJFF). Miljøkrim vil komme tilbake til saken.