Humle

Tekst: sentralstyremedlem Kjell Fredrik Løvold, Naturvernforbundet / kfl@cultura.no  //  foto: Shutterstock

Naturens rettigheter

Samfunnets rettsliggjøring påpekes i den politiske debatten, men da først og fremst i tilknytning til andre temaer enn natur- og miljøvern. Rettighetstenkningen medfører at eksempelvis helsebyråkratiet og dets politiske ledelse konfronteres med lovbrudd. Når det gjelder miljø skjer dette langt sjeldnere, i alle fall i norsk sammenheng. Grunnene kan være at miljøorganisasjonene i liten grad etterspør de rettslige grensedragningene i forhold til skadelige inngrep i naturmiljøet.

Mye godt regelverk, lite aktiv bruk

Vi har mange lover og annet regelverk hvor intensjonen er å verne naturmiljøet. Det siste store tilskuddet på miljølovstammen er naturmangfoldloven. Forutsetningsvis er det politisk enighet om målsetningene som nedfelles i lover, forskrifter og konvensjoner. Naturvernforbundet bestemte seg derfor for å bidra til en mer aktiv og bevisst lovanvendelse til fordel for nødvendig vern av natur og miljø.

Miljøjuss ikke bare for fagjuristene

En svært viktig del av tenkningen er samtidig at lovanvendelsen ikke må skilles ut fra den politiske debatten som noe som kun angår fagjuristene. Alle som er engasjert i natur- og miljøvern må gis relevant informasjon om regelverket og hvordan det anvendes. Mange fler enn fagjuristene vil da kunne reise de rettslige problemstillingene i tilknytning til de enkelte sakene de arbeider med. Å bidra med slik praktisk anvendbar informasjon, er selve målsetningen med Naturvernforbundets nye nettsted miljojuss.no.

Engasjementet gjelder konkrete saker

Nettsiden er tematisk orientert. Det at man arbeider med en konkret sak som hører inn under et eller annet tema, for eksempel akvakultur, skog eller vannkraft, vil være de flestes vei inn til nettstedet. Det vil da være viktig at brukerne raskt finner informasjon som er relevant for deres sak. Samtidig må informasjonen være faglig holdbar og gi ny kunnskap nettopp om sakens rettslige sider. Dette fordrer at siden også gir nødvendig informasjon på et mer generelt og overordnet plan. Derfor er siden også delt inn i faglige temaer om lovverk og juridiske fagområder som forvaltningsrett, strafferett, plan- og bygningsrett og så videre. Målsetningen er hele tiden at også denne informasjonen skal være tilgjengelig for de som ikke er jurister. En siste tematisk kategori er eksempelsakene. Tanken er at brukerne når interessen først er vagt, vil finne det interessant å se hvordan likeartete saker er blitt løst. De fleste finner det mer interessant å lese om konkrete saker enn å lese teoretiske utlegninger.

Brukerne vil bidra til videreutvikling

Nettsiden ble lansert den 8. mars 2013. Den er ny og må forutsetningsvis bygges ut og oppdateres med nytt stoff. Tanken er at den vil være under kontinuerlig utvikling og forbedring som et resultat av kommunikasjon mellom Naturvernforbundet og brukerne.

Naturvernet trenger sårt tilgang til kompetanse

Å få tilgang til kompetanse og ressurser er alltid en utfordring for Naturvernforbundet som i sin kjerne er bygget på frivillig innsats. Dette gjelder ikke i mindre grad på jussens område. Juridisk kompetanse har en høy markedspris og tilgangen er derfor skjev. Sivilsamfunnets miljøaktivister har jevnt over liten tilgang til økonomiske ressurser og derfor dårlig betalingsevne i et marked hvor prisen for kompetanse er høy. Næringsdrivende og deres organisasjoner ser betydningen av å knytte til seg juridisk kompetanse. Dette er fullt ut legitimt, men det er ikke til å komme fra at det ofte blir «rått parti» i forhold til de som skal forsvare naturvernets ikke-kommersielle og ideelle interesser. En viktig side av det videre arbeidet med miljojuss.no blir derfor å knytte fagressurser til prosjektet.

Naturen trenger rettsstaten

Med etableringen og videreutviklingen av nettstedet miljojuss.no vil Naturvernforbundet bidra til å løfte oppmerksomheten omkring rettsstatens nødvendige beskyttelse av naturen. Der det er snakk om å sørge for fordeler for den enkelte i form av tilgang til en eller annen vare eller tjeneste til lavest mulig pris, fungerer markedet og en markedsorientert politikk godt. Hvis det er snakk om å beskytte verdier av mer ideell karakter, vil det være behov for et særskilt rettsvern. Natur- og miljøvern er en slik interesse som er avhengig av at rettsstatsprinsippene påberopes aktivt. Naturvernforbundet ser frem til å kunne gi sitt bidrag til at dette i større grad skjer, også i det norske samfunnet.

I Smånytt kan du lese om en eksempelsak fra miljojuss.no om humleimport.