Interpol illustrasjonsbilde

Tekst: politioverbetjent Kenneth Didriksen, ØKOKRIM / kenneth.didriksen@politiet.no

Den lovlige internasjonale handelen med kjemikalier og avfall fra disse er en viktig del av global økonomi, men det er avgjørende at all slik aktivitet foregår forsvarlig og kan kontrolleres effektivt ved behov.

Det å beskytte mennesker og miljø mot skader som kan forårsakes av slike produkter på avveie, blir stadig viktigere ettersom både volumet og muligheten for økonomisk fortjeneste øker jevnt.

Den nyutviklede nettbaserte opplæringsmodulen fra Interpol (E-learning Course on Hazardous Chemicals and Waste) er laget av eksperter for å hjelpe blant annet etterforskere og påtalejurister i arbeidet med å bekjempe en type kriminalitet som i utgangspunktet kan fremstå som svært krevende (se for eksempel artikkelen «Er lasten lovlig» i Miljøkrim 2#2014).

Modulen er delt inn i sju kapitler som hver tar for seg et avgrenset tema:

Kapittel 1 omhandler Basel-, Rotterdam- og Stockholmkonvensjonene og hvilke oppgaver og hensikter hver av disse har. Kapitlet forklarer også hvordan konvensjonene virker sammen og utfyller hverandre.

Kapittel 2 fokuserer på prosedyrer som ifølge konvensjonene skal følges ved import, transitt og eksport av farlige kjemikalier og avfall.

Kapittel 3 redegjør for kontroll, smugling og screeningmetoder. Kapitlet presenter hovedtrinnene ved risikovurdering, blant annet gjenkjenning av risikoindikatorer.

Kapittel 4 forklarer hvordan en skal identifisere og klassifisere farlige kjemikalier og avfall. Det vies spesielt oppmerksomhet til personsikkerhet for de som utfører slike oppdrag.

Kapittel 5 gir en innføring i handel og illegal transport av farlig avfall. Kapitlet fastsetter hvilke tiltak som kan iverksettes hvis en tjenestemann kommer over en mulig ulovlig forsendelse av farlige kjemikalier eller avfall. Slike skritt inkluderer å anholde lasten, lagre den og samle bevis, samt for eksempel å returnere ulovlige forsendelser av farlig avfall.

Kapittel 6 har tittelen Samarbeid. Det viser fordelene av nasjonalt og internasjonalt samarbeid i behandlingen av ulovlig handel med farlige kjemikalier og avfall. Kapitlet omhandler ulike måter å fremme tverretatlig samarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Kapittel 7 inneholder en avsluttende vurdering. Modulen lar brukeren her teste sin tilegnede kunnskap gjennom en rekke spørsmål og øvelser.

Tilgang til modulen

Læringsmodulen er åpen for alle og finnes på følgende lenke. Velg kapittel og språk så er du i gang.