Nmpflogo pluss bilde av deltakerne

Tekst/foto: leder Nils Roger Duna, Norsk miljøpolitiforening / nils.roger.duna@politiet.no

Formålet med NMPF er å bidra til å forebygge og bekjempe miljøkriminalitet for å verne om vårt felles miljø. Dette innebærer både det indre miljøet (arbeidsmiljø) og det ytre (flora, fauna, forurensning, kulturminner og annen naturkriminalitet).

Som medlemmer opptas ansatte i politi- og lensmannsetaten, påtalemyndigheten og andre ansatte i justissektoren. Medlemskontakten skjer ved egen nettside (nmpf.net), medlemsskriv og årlige utdanningsseminar av to dagers varighet som tar for seg relevante temaer for miljøarbeidet i politiet. For å gi best mulig kompetanse til våre medlemmer satser vi på foredragsholdere av nasjonal kvalitet fra blant annet universiteter, høgskoler, museum, tilsynsmyndigheter, POD, ØKOKRIM, politimestre og lagrettsdommere. Også interesseorganisasjoner innen miljøarbeidet har bidratt med foredrag.

Vi forsøker å spre utdanningsseminarene over hele landet, og i 2013 ble utdanningssem­inaret lagt til Vestlandet, nærmere bestemt Hotell Comfort Holberg i Bergen. Ved fristens utløp var det 23 påmeldte, noe som er det laveste deltakerantallet vi noen gang har hatt på våre utdanningsseminar. I følge tilbakemeldinger fra våre medlemmer har dette sin bakgrunn i manglende personellressurser og økonomi ved politidistriktene. Med den fokus det nå er på politiet får vi håpe at dette bedrer seg de kommende år.

Årets tema var naturligvis i stor grad viet kystrelaterte problemstillinger og utfordringer, da Bergen har sterke fagmiljøer på dette området. «Regnets» og vestlandets hovedstad møtte oss med strålende sommervær onsdag den 29. mai.

Første dag var i stor grad viet akvakultur i vid forstand, og Fiskeridirektoratets representanter ved Britt Leikvoll og Trond Ottemo ga deltakerne en bred innføring i akvakultur, utfordringer, samarbeidet med politiet og håndtering av blant annet rømmingssaker. Deretter ble deltakerne oppdatert på regelverk og erfaringer fra praktiske saker knyttet til vannskuter ved Sveinung Stangeland fra POD og Svein Folkestad fra Telemark politidistrikt, før Havforskningsinstituttet avsluttet med status, trusler og utvikling for kysttorsken i Sør-Norge. Årsmøtet ble avholdt på kveldstid.

Dagen etter fortsatte med samme strålende vær. Norsk Miljøvernforbund ved Kurt Oddekalv ga oss i første time en fargerik og frisk start på dagen ved å fortelle om deres organisasjon, hva de så av miljøutfordringer på kysten og hvilke erfaringer de hadde med politiet. Ved alle seminarer forsøker vi å gjennomføre ekskursjoner til relevante objekter, denne gangen gikk turen til bryggen i Bergen der vi fikk interessant innføring i 1000 års historie fra Agathe Hoff ved Stiftelsen Bryggen.

NMPF ønsker også å takke politidirektoratet for økonomisk støtte til gjennomføring av seminaret. I en liten forening som ikke har andre inntekter enn medlemskontigenten, har dette stor betydning. Det sier seg selv at økonomien i stor grad styrer hvilke tilbud, og hvor gode tilbud vi kan gi våre medlemmer. Vi merker oss at POD i sitt svar på søknaden om tilskudd uttrykte at «Politidirektoratet ser på NMPFs utdanningskonferanse som et meget viktig kompetansehevende forum for tjenestemenn/kvinner som arbeider med forebygging og bekjempelse av miljøkriminalitet. Konferansen gir gode bidrag med tanke på samhandling mellom kolleger i politiet, samt i forhold til samarbeidende myndigheter». Dette er gode ord som er med på å inspirere styret i NMPF til å arbeide for enda bedre kvalitet på våre utdanningsseminar i framtiden.

Tidligere har NMPF avholdt fem utdanningsseminar, hhv ved:

  • PHS Bodø i 2008
  • Teveltunet, Meråker i 2009
  • Justisdepartementets kurs- og øvingssenter, Stavern i 2010
  • Svalbard i 2011
  • Stjørdal i 2012

Flest deltakere samlet vi på Svalbard i 2011, da over 70 personer deltok på vårt seminar.

Utdanningsseminaret for 2014 tenkes lagt til Finnmark. Vi ser der for oss muligheten for spennende temaer knyttet til blant annet reindrift, laks og grenseoverskridende miljøkriminalitet med mer. Forholdene ligger også absolutt til rette for interessante ekskursjoner i et så spennende fylke som Finnmark. Seminaret vil bli avholdt i mai, og vi ber deltakerne allerede merke seg tidspunktet.