Senteret, som startet opp 2. mai 2016, er et av tiltakene i Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet fra 13. januar 2015. Det består av 11 medarbeidere; fire fra politiet, fire fra Skatteetaten, samt én fra Toll, NAV og Arbeidstilsynet. Senteret er lokalisert hos ØKOKRIM i Oslo med Jørgen Steen (Skatteetaten) som leder. Det er det sentrale samarbeidsforum bestående av Riksadvokaten, politidirektøren, sjef ØKOKRIM, skattedirektøren, tolldirektøren, arbeidstilsynsdirektøren og NAV-direktøren som gir senteret føringer og beslutter dets oppdrag.

Senterets formål

Formålet til senteret er å legge til rette for at politiet og kontrolletatene bedre kan utnytte den samlede analyse- og etterretningsinformasjon etatene besitter. Senteret skal utarbeide kunnskapsbasert grunnlag for politiets og kontrolletatenes egne og felles tverretatlige prioriteringer. Dette skal bidra til å utvikle og gjennomføre en mer målrettet, effektiv, slagkraftig og treffsikker bekjempelse av økonomisk kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet.

Senterets oppdrag

  • Hovedoppdrag: utarbeide nasjonale trussel- og risikovurderinger som grunnlag for strategiske beslutninger om tiltak innen økonomisk kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet.
  • Utarbeide etterretningsprodukter som gir grunnlag for innsats mot kriminalitet.
  • Senteret har også levert nye og oppdaterte indikatorlister på mistenkelige transaksjoner – et verktøy for de rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven slik at de kan bidra til økt kunnskap om mistenkelige transaksjoner.