Tekst: Miljøkrimredaksjonen

For det første er det viktig å være oppmerksom på at reglene for drift av den enkelte lokal­itet ligger fast. Det er eventuelle endringer i produksjonskapasiteten som skal vurderes, og regjeringen mener at miljømessig bærekraft må benyttes som den viktigste forutsetningen for å regulere dette.

I skrivende stund er «Forslag til regelverk for å implementere nytt system for kapasitets­justeringer i lakse- og ørretoppdrett» ute på høring med svarfrist 21. september 2016. I utkastet til ny forskrift står det at denne vurderingen skal baseres på de til en hver tid gjeldende miljøindikatorene som fremkommer i forskriften (§ 8). I utkastet er lakselusens påvirkning på vill laksefisk lansert som en miljøindikator. Dette er med bakgrunn i regjeringens ønske om en miljøindikator som har god korrelasjon med produksjonsintensiteten.

Smittepresset fra lakselus i oppdrettsnæringen varierer langs norskekysten, og derfor er denne strekningen, fra svenskegrensen til grensen mot Russland, delt inn i tolv geografiske produksjonsområder som i begrenset grad påvirker hverandre. Annethvert år vil hvert enkelt område være gjenstand for en vurdering fra departementet om hvorvidt produksjonskapasiteten kan økes, må reduseres eller skal forbli uendret i de enkelte områdene. Målet til regjeringen er altså å skape en forutsigbarhet for næringen, og samtidig gi næringen incentiver til å drive miljømessig bærekraftig.

Det blir interessant å se hvordan de forskjellige høringsinstansene kommenterer dette forslaget. Mange vil kanskje mene at denne forskriften burde ta opp i seg flere sider ved driften i oppdrettsnæringen som påvirker miljøet, når mulige kapasitetsendringer skal vurderes. Dette er miljøpåvirkninger som utslipp av næringssalter, organisk materiale og medikamenter i tillegg til rømningsfare, spredning av sykdommer og uttak av biomasse fra havet til fôrproduksjon. Mange vil kanskje også mene at det er av betydning hvilken påvirkning oppdrettsnæringen har på andre ville arter enn laks, ørret og røye.

Aktuell lenke
Meld. St. 16 (2014–2015)