Det er gitt en ny forskrift av 9. november 2011 nr. 1088 om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Forskriften, som er gitt av Riksantikvaren med hjemmel i kulturminneloven § 22a, hjemler fredning for å bevare et utvalg av kulturminner i form av byggverk og anlegg knyttet til statens virksomhet. Inngrep som er i strid med fredning etter forskriften straffes etter kulturminneloven § 27. Fredning skal skje ved at byggverkene/anleggene tas inn i kapittel 2 i forskriften. Så langt har forskriften ikke noe kapittel 2. Det vil si at det så langt ikke er gjort noen fredningsvedtak etter forskriften.