Tekst: Miljøkrimredaksjonen

Slik forvaltningen har fungert fram til i dag, har det vært fokus på tiltaksgrenser for antall lakselus på oppdrettsfisk ved de enkelte lokalitetene. Denne praksisen har ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til effektene av lakselus på vill laksefisk. Det totale smittepresset for villfisk kan være høyere i en oppdrettsintensiv fjord med lave nivåer av lakselus i merdene enn i fjorder hvor et fåtall merder har høye lusenivåer. Tiltaksgrenser for den enkelte lokalitet er viktig for velferden til oppdrettsfisken, mens villfisken er tjent med lavt smittepress der den lever.

Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet har derfor, på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet, foreslått et nytt overvåknings-, rådgivnings- og forvaltningssystem for lakselus.

Dette systemet skal i stadig større grad basere seg på en modell som kan forutsi kommende endringer i smittepress fra lakselus i oppdrettsanlegg. Modellen estimerer utslippet av lakselusnauplier basert på ukentlig innrapportering av mengden lakselus ved hver oppdrettslokalitet, og spredning av det smittsomme stadiet kopepoditt, ved hjelp av en hydrodynamisk strømmodell. På denne måten kan man beregne tettheten, og dermed smittepresset, fra lakselus i tid og rom.

Basert på denne beregningen og kunnskapen man har om effektene av lakselus på vill laksefisk, kan man gjøre en risikoestimering. Det vil si at man beregner en luserelatert dødelighet blant villfisk innenfor det området som er berørt.

Denne modellen er nå testet ved fire særskilt overvåkede områder i Hardanger, Romsdal, Namsen og Alta. Rapporten beskriver resultatet av disse testene som oppløftende når det gjelder validering og kalibrering av modellen mot observert påslag av lakselus.

Dersom modellen viser seg å fungere etter hensikten, vil den kunne danne grunnlaget for et forvaltningssystem hvor man med større grad av presisjon kan ta hensyn til effektene av lakselus på villfisk.

Havforskningsinstituttet
Med ca. 750 ansatte er Havforskningsinstituttet det største marine forskningsmiljøet i Norge. Hovedansvaret deres er å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen. Derfor er rundt halvparten av arbeidet finansiert av
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Kilde imir.no.
Aktuelle lenker