arbmkrimrapp_arbeidsmarkedskrim_rapport_fokus.jpgAv: Miljøkrimredaksjonen, ØKOKRIM

For første gang har kontrolletatene utarbeidet en felles situasjonsbeskrivelse av arbeidsmarkedskriminalitet i Norge. Rapporten er utarbeidet av en tverretatlig gruppe etter initiativ fra Samordningsorganet. Underlagt Kripos’ ledelse har arbeidsgruppen bestått av representanter fra ØKOKRIM, Arbeidstilsynet, Kriminalomsorgen, Mattilsynet, NAV, Politiets utlendingsenhet, Skatteetaten, Tollvesenet og Utlendingsdirektoratet. Arbeidet har vært preget av at kriminalitetsbildet er svært sammensatt og oppfattes forskjellig fra etat til etat og ønsket har vært å skape et felles utgangspunkt for å agere mot de kriminelle i arbeidsmarkedet.

Her er et utdrag av hovedpunktene i rapporten:

  • Fenomenet arbeidsmarkedskriminalitet er sammensatt og omfatter mange ulike former for lovbrudd. Siden verktøyene mangler og kunnskapen er for sektorisk i arbeidet med slik type kriminalitet evner man ikke å danne seg et helhetlig bilde av fenomenet.
  • Aktørene spenner vidt, fra dem som kombinerer svart og hvit økonomi for å oppnå konkurransefortrinn, til organiserte kriminelle som etablerer og bruker virksomheter utelukkende for å kamuflere sin kriminelle aktivitet og utbyttet fra denne.
  • Kriminelle aktører tilpasser seg og bruker utspekulerte metoder for å omgå lover og regler.
  • Dagens strafferammer og sanksjonsregimer synes ikke å ha tilstrekkelig avskrekkende virkning på de kriminelle aktørene.

Rapporten finner du her.