figur_monica_trendrapport_trussel_bredde.jpg

Hva er hensikten med en trusselvurdering?

Enkelt forklart er hensikten med en trusselvurdering å vurdere risikoen som ulike kriminalitetsområder utgjør for samfunnet og dets borgere, samt å sammenlikne kriminalitetsområdene mot hverandre. Dette gjøres i en risikomodell hvor sannsynligheten for kriminaliteten vurderes sammen med konsekvensene av de kriminelle handlingene. Vurderingen brukes deretter som grunnlag for prioriteringer, målutvelgelse, strategivalg og ressursinnsats. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til vurdering av kriminalitet. En systematisk sammenstilling av empiri og erfaringer gir likevel et vesentlig bedre grunnlag for beslutninger. Vi mener at denne måten å vurdere risiko på gjør det enklere å foreta helhetsvurderinger, og bidrar til økt objektivitet og gjennomsiktighet i vurderingene.

En trusselvurdering gir likevel ikke alene en fasit for målutvelgelse. I tillegg til å vurdere risikoer og trusler kriminelle aktører utgjør, må praktiske parametere også vurderes ved målutvelgelse, som for eksempel overordnede retningslinjer, tilgjengelige ressurser, behov for prinsipielle avklaringer, trusler mot omdømme og utfordringer med å nå igjennom med etterforskningen.

Hvilke data vil den nye trusselvurderingen bygge på?

Den nye trussel- og risikovurderingen vil være en videreføring av ØKOKRIMs trusselvurdering for 2012–2014. Vi har sett nærmere på nye kriminalitetstrender i samfunnet, og materialet kommer blant annet fra ØKOKRIM, politidistriktene, Skattedirektoratet, NAV, Toll- og avgiftsdirektoratet, Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Riksantikvaren, Politidirektoratet og Kripos.

I den gjeldende trusselvurderingen fremheves det at kriminalitetstruslene innenfor ØKOKRIMs ansvarsområder ikke var mindre enn foregående år, og at både økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet øker både i omfang og kompleksitet. Fortsetter denne utviklingen?

Ja, informasjonen vi har samlet inn og analysert, tyder på dette. Vi ser også at miljøkriminalitet i mange saker utføres av aktører som av samme profittmotiv også utfører økonomisk kriminalitet. Vi ser i tillegg områder med klare tendenser til organisering og samarbeid om kriminalitet, f.eks. i fiskerinæringen.

Kan du kort beskrive hvordan man rent praktisk bygger opp en trusselvurdering basert på informasjonen som hentes inn?

Vi benytter en modell som er ordnet langs to akser, se figur 1. Hver av de to aksene består av fire indikatorer. Hver indikator er delt inn i tre forhåndsdefinerte kategorier som klassifiserer utviklingen som økende/stor, status quo/middels eller synkende/liten. Kategoriene er kvantifisert for å gjøre det mulig å sammenlikne kriminalitetsområdene mot hverandre. Når alle vurderinger er gjort, kan vi illustrere dem slik figur 2 viser.

Planlegger dere å gjøre noen endringer i den nye trusselvurderingen, sammenlignet med tidligere vurderinger?

Dette er en modell utviklet av ØKOKRIM for akkurat denne analysen. Slike modeller er alltid i utvikling. I årets trussel- og risikovurdering gjør vi noen endringer i vurderingen av sannsynlighet. For det første trekkes utviklingen i omverdenen / eksterne faktorer inn som en indikator. Det kan være ting som økte muligheter for lovlig motorferdsel i utmark eller at klimaendringene kan føre til økt skipstrafikk utenfor norskekysten. I tillegg vil usikkerheten vurderes utenfor modellen, dvs. som en kommentar til usikkerheten ved utviklingen på et område kontra et annet, og ikke som en indikator.

I tillegg kommer vi med en vurdering av hver indikator på alle kriminalitetsområdene, for å øke lesbarheten og forståelsen for hvordan vi har kommet frem til den totale risikovurderingen. Det blir også noen endringer i avgrensningen av kriminalitetsområder. Noen nye kommer til, som dyrevelferdskriminalitet, mens andre slås sammen.

Når vil den nye trusselvurderingen være klar?

Vi er i avslutningen av arbeidet nå, men det er viktig at vi gjør en grundig jobb og involverer alle som arbeider med kriminalitetsområdene. Vi legger derfor opp til at den skal være klar i begynnelsen av 2015.

Miljøkrim vil presentere den nye trussel­vurderingen på miljøkriminalietsområdet i detalj i neste utgave, nr. 1/2015.

  figur_monica_trendrapport_trussel_kvadratisk.jpg monica_vaerholm_rapport.jpg
Figur 1: Indikatorer Figur 2: risikomatrise Monica Mjøs Værholm.