Sterkere virkemidler mot sosial dumping

Fra 1. desember kan Arbeidstilsynet stanse bedrifter med uverdige forhold for arbeidsinnvandrere. Utvidelsen av Arbeidstilsynets sanksjonsmulighet, som kommer i lov om allmenngjøring av tariffavtaler og utlendingsloven, gir Arbeidstilsynet samme mulighet til å bruke pålegg, stansing og tvangsmulkt som de har etter arbeidsmiljøloven.

 

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven – varsling

Ved lovendring av 1. desember 2006 er det gjort endringer i arbeidsmiljøloven når det gjelder arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, vern mot gjengjeldelse ved varsling og om plikt for arbeidsgiver å legge til rette for slik varsling.

 

Forbud mot ftalater

Norge har siden 1999 hatt forbud mot stoffgruppen ftalater i leker og produkter til barn under tre år. SFT har foreslått at ftalater fra 1. januar 2007 også forbys i leker som er beregnet på de større barna. Ftalater brukes til å gjøre ulike produkter av plast mykere. Det nye forbudet fra 2007 skal gjelde dersom konsentrasjonen av ftalater i den eller de deler som er myknet, er over 0,1 vektprosent. Risikoen ved ftalater i leker oppstår når barn suger eller tygger på leketøy.

 

Nye krav til avfallsprodusenter og -deponier

EUs regelverk for karakterisering og mottak av avfall på deponier (vedlegg II i deponidirektivet) er nå implementert i avfallsforskriften. De nye kravene vil gjelde fra 1. januar 2007.

Endringene i kapittel 9 i avfallsforskriften implementerer EUs rådsbeslutning om kriterier og framgangsmåter for mottak av avfall på avfallsdeponier (2003/33EF) Endringen innebærer at deponiet får større kontrolloppgaver av avfall før det tillates lagt på deponiet. Avfall som ikke oppfyller kravene i regelverket, skal avvises ved deponiet og driftsansvarlig plikter å melde fra om det avviste avfallet til tilsynsmyndigheten.

Tilsynsmyndigheten for kommunale deponier er Fylkesmannen. For industriinterne deponier er myndigheten den som har ansvar for den generelle tillatelsen, enten SFT eller Fylkesmannen.