Nytt regelverk for kjemikalier (REACH)

EUs nye kjemikalieregelverk (REACH) trådte i kraft 1. juni 2007. Regelverket blir gjennomført som norsk forskrift, og vil tre i kraft i Norge når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen. SFT sender nå REACH på høring.

Et av hovedformålene med regelverket er å oppnå bedre beskyttelse av helse og miljø. Industrien vil få større ansvar for å vurdere sine kjemikalier, foreslå og sette i verk sikkerhetstiltak ved bruk og sørge for at informasjon gis gjennom alle leddene i forsyningskjeden.

Nytt regelverk for eksport og import av avfall

Nytt regelverk om grensekryssende transport av avfall trer i kraft i EU 12. juli 2007.

Skipssikkerhetsloven av 16. februar 2007

1. juli 2007 trådte skipssikkerhetsloven i kraft. I forbindelse med dette lovarbeid ble det gjort en ganske omfattende revisjon av straffelovens kapitler om forbrytelser og forseelser i sjøfartsforhold, først og fremst med opphevelse av flere bestemmelser og innføring av enkelte nye. Skipssikkerhetsloven inneholder en rekke straffebelagte normer som gjelder teknisk og operativ sikkerhet om bord og miljømessig sikkerhet. Loven medfører en ikke ubetydelig avkriminalisering av tidligere straffebelagte handlingsnormer. Samtidig innføres den administrative sanksjonen overtredelsesgebyr for en rekke overtredelser som alternativ til straff. De administrative sanksjonene vil bli håndhevet av Sjøfartsdirektoratet. Les mer om skipssikkerhetsloven i Miljøkrim nr. 1, 2007 på s 36 til 38.

Forskrift av 2. juli 2007 om undersøkelse, stansing og bording av utenlandsk skip ved mistanke om miljøovertredelse.

Forskriften gjelder tilsynsmyndighetens adgang til å undersøke, stanse og borde utenlandske skip ved mistanke om overtredelse av internasjonale bestemmelser tiltrådt av Norge om forurensning av det marine miljø, samt ved mistanke om overtredelse av bestemmelser i eller i medhold av skipssikkerhetsloven. Forskriften regulerer tilsynsmyndighetens undersøkelse av skipet når det er i havn, indre farvann eller i den økonomiske sonen. Tilsynsmyndigheten har bl.a. mulighet til å gå om bord å undersøke om skipet har foretatt utslipp, dumping, har ombord gyldig sertifikat og om det fører last i strid med regelverket. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2007.