EUs regelverk om registrering, godkjenning mv. av kjemikalier (REACH) gjelder fra 1. juni 2008 i Norge (forskrift 30. mai 2008 nr. 516). Regelverket pålegger næringslivet å dokumentere at deres produkter er trygge for helse og miljø.

Fremstillere, produsenter og importører må registrere seg i registeret som skal nyttes ved håndhevingen. Statens forurensningstilsyn er ansvarlig myndighet. Brudd på bestemmelsene er straffesanksjonert.