Arbeidsdepartementets gjennomgang av håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet

Tekst: Karina Karterud, Arbeidsdepartementet

arbeidsmiljoseminar

Foto fra konferansen, av Hans Tore Høviskeland. Fra venstre: Mona Næss (avdelingsdirektør), Anette Storhaug Sørensen (rådgiver), Karina Karterud (seniorrådgiver) og Martin Brandt (rådgiver).

Alle fra Arbeidsdepartementet, i Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen.

I stortingsmeldingen «Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv» (St.meld. nr. 29 (2010–2011)) varslet regjeringen at Arbeidsdepartementet ville foreta en bred og helhetlig gjennomgang av håndhevingen av alvorlige brudd på arbeidsmiljøregelverket.

Arbeidsdepartementet har på bakgrunn av dette satt i gang en bred utredning der man både vurderer spørsmålet om avkriminalisering av enkelte deler av arbeidsmiljøloven, hvorvidt strafferammene for overtredelse bør økes både i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven, og hvorvidt andre tiltak bør innføres for å sikre en så effektiv håndheving av arbeidsmiljøregelverket som mulig. Som ledd i dette arbeidet arrangerte departementet den 10. og 11. september en konferanse for å diskutere erfaringer og problemstillinger med berørte parter. I konferansen deltok representanter fra Arbeidstilsynet, Direktoratet for arbeidstilsynet, ØKOKRIM, enkelte politidistrikt, påtalemyndigheten, samt arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Institutt for arbeidsliv- og velferdsforsking, Fafo, bisto departementet under konferansen, og har utarbeidet et oppsummerende notat, se http://www.fafo.no/pub/rapp/10162/10162.pdf.

Departementet har blant annet sett behov for å vurdere straffeansvaret og strafferammene nærmere i arbeidsmiljøloven og allemenngjøringsloven i forhold til viktigheten av at straffebestemmelsene og strafferammene reflekterer samfunnets syn på hvor alvorlig ulike brudd på regelverket er. En tilstrekkelig høy strafferamme for arbeidsmiljøkriminalitet kan ha en viktig allmennpreventiv effekt, som igjen legger grunnlag for trygge og sikre arbeidsforhold i arbeidslivet. Nivået på strafferammene kan også ha betydning for hvordan politi og påtalemyndighet prioriterer arbeidsmiljøsaker.

For å sikre en effektiv håndheving og god etterlevelse av regelverket er det selvsagt viktig å vurdere de strafferettslige sanksjonene nærmere, men også andre reaksjonsmidler og tiltak kan være egnet til dette formål. Forslaget om å gi Arbeidstilsynet adgang til å gi overtredelsesgebyr, som ble sendt på høring 21. desember 2011, er ett slikt tiltak. Departementet jobber for tiden med den videre oppfølgningen etter denne høringen.

Forslag om såkalt kollektiv søksmålsrett for fagforeningene er et annet tiltak som departementet også vurderer nærmere. Departementet ser også nærmere på hvorvidt eksisterende virkemidler i andre lover kan og bør benyttes i større grad enn på arbeidsmiljøområdet i dag for å sikre bedre etterlevelse og håndheving av lovverket, for eksempel reglene om inndragning og rettighetstap.