Lov av 21. juni 2013 nr. 85 om endringer i straffeloven (i kraft straks). (Red. understrekinger)

Straffelovens § 60 a lød tidligere:

Dersom en straffbar handling er utøvet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, forhøyes maksimumsstraffen i straffe­budet til det dobbelte, likevel ikke med mer enn 5 års fengsel.

Med organisert kriminell gruppe menes en organisert gruppe på tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller hvor en vesentlig del av virksomheten består i å begå slike handlinger.

Bestemmelsens ordlyd har ved lovendringen i juni blitt presisert til følgende:

Dersom en straffbar handling er utøvet som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe, forhøyes maksimumsstraffen i straffe­budet til det dobbelte, likevel ikke med mer enn 5 års fengsel.

Med organisert kriminell gruppe menes et samarbeid mellom tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller som går ut på at en ikke ubetydelig del av aktivitetene består i å begå slike handlinger.

Presiseringene innebærer en klargjøring og senking av terskelen for hva som utgjør et kriminelt samarbeid (organisering) slik at § 60 a kan komme til anvendelse. Det er ikke lenger et krav til at den straffbare handling utgjør del av en «virksomhet», men tilstrekkelig å slå fast at det utgjør «aktiviteter» og at disse utføres i et nærmere bestemt omfang. Dette betyr blant annet at en ellers lovlig organisert virksomhet, hvor det i tillegg begås en ikke ubetydelig del andre og straffbare aktiviteter, kan omfattes. At samarbeidets profesjonalitet er knyttet til lovlig virksomhet, skal således ikke være til hinder for at bestemmelsen kan komme til anvendelse.

Det er i forarbeidene til lovendringen (Prop. 131 L (2012–2013) kap. 11.5 side 76) understreket at «alle former for kriminalitet som inngår i et samarbeid av en slik karakter at det omfattes av lovforslagene, faller innenfor, også seksuallovbrudd, herunder seksuelle overgrep mot barn på nett, og miljøkriminalitet».

Sistnevnte uttalelse må kunne sies å være en ytterligere styrking av miljøkrimarbeidet og vurderingen av alvorligheten av miljøkrimsakene.

Med lempingen av terskelen i straffeloven § 60 a skal det mindre til for å vurdere straffskjerping i miljøkrimsakene, og det vil fremover bli mer aktuelt å vurdere om overtredelser av straffeloven § 152 b annet ledd skjer som del av et kriminelt samarbeid. Straffeloven § 152 b oppstiller en 6 års strafferamme. Omfattes overtredelsen av § 60 a vil strafferammen kunne utvides til 11 år.

Tilsvarende vil være aktuelt ved mistanke om grove overtredelser av naturmangfoldloven, jf. § 75 annet ledd, som oppstiller 3 års strafferamme. Dette er både tilstrekkelig for å oppfylle gradsvilkåret for den straffbare handling i strl. § 60 a samt at kriminelt samarbeid etter § 60 a utvider strafferammen til 6 år.