Illustrasjonsbilde av arbeiderer

Tekst: førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, ØKOKRIM / hans.tore.hoviskeland@politiet.no

Dette var en av de mest omfattende sakene om arbeidsmarkedskriminalitet man har avdekket i Norge. Saken gjaldt brudd på arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og utlendingsloven.

I tillegg mottar ØKOKRIMs miljøkrimavdeling med jevne mellomrom telefonhenvendelser fra de lokale politidistriktene med anmodning om råd og veiledning i blant annet saker om arbeidsmarkedskriminalitet. Uformelle signaler vi hadde mottatt fra polititjenestemenn og påtalejurister rundt omkring i Norge i den forbindelse, tydet på at saker om arbeidsmarkedskriminalitet gjerne henlegges der utenlandske arbeidsgivere har forsvunnet tilbake til sitt hjemland.

På bakgrunn av dette ble tankene videreformidlet til Riksadvokaten. ØKOKRIM foreslo blant annet å endre deler av regelverket både innenfor allmenngjøringsloven og arbeidsmiljøloven. Riksadvokaten sendte forslagene videre til departementet.

I juni i år har – endelig – Arbeids- og sosialdepartementet sendt på høring endringer i arbeidsmiljølovens og allmenngjøringslovens straffebestemmelser mv. I denne høringen er det gledelig å se at departementet blant annet har tatt med forslagene som ØKOKRIM sendte til Riksadvokaten i februar 2011.

I forslaget fra departementet foreslås det et medvirkningsansvar for brudd på allmenngjøringsloven. Et ansvar for medvirkning i allmenngjøringsloven vil blant annet kunne gjøre det mulig å straffeforfølge en oppdragsgiver. Dette kan være aktuelt der en utenlandsk virksomhet har hatt oppdrag i Norge, og vender tilbake til hjemlandet før en eventuell straffesak er ferdigbehandlet her.

Departementet foreslår også at strafferammene i allmenngjøringsloven og arbeidsmiljøloven utvides. For allmenngjøringsloven foreslås det fengsel i inntil ett år, og at grove overtredelser kan straffes med fengsel i inntil to år. For arbeidsmiljøloven foreslås det å heve strafferammen fra fengsel inntil tre måneder til ett år, og fra inntil to år til tre år når det foreligger særlig skjerpende omstendigheter.

Det er å håpe at forslagene i høringen blir vedtatt. Det vil kunne medføre en mer effektiv straffeforfølgning av overtredelser av allmenngjøringsloven og arbeidsmiljøloven. Hevning av strafferammene vil også kunne medføre det som departementet skriver i sin høringsuttalelse: «Videre vises det til at en heving av strafferammene også vil kunne ha betydning for politiets prioritering av saker relatert til arbeidsmiljøkriminalitet. Kampen mot arbeidslivs­kriminalitet er viktig for myndighetene. En hevning av strafferammene vil etter departementets oppfatning tydelig signalisere at dette området skal prioriteres.»