Alle Politihøgskolens studieplaner gjennom ­gikk i 2012 en omfattende revisjon og ble tilpasset nye krav til høgskoleutdanninger med studiepoeng i Norge. Våren 2012 fikk fem arbeidsgrupper i mandat å se på de to gamle studiene «Bekjempelse av fiskerikriminalitet» og «Bekjempelse av miljøkriminalitet» og lage nye studieplaner tilpasset de nye kravene. Det ble samtidig besluttet å dele opp de to gamle studiene til fem nye studier som skulle dekke hele fagområdet miljøkriminalitet. Se modell på neste side.

Hver modul kan tas enkeltvis, men alle bygger på modul 1 – Fellesmodul for miljøstu­diene – som er obligatorisk. Denne modulen må derfor gjennomføres før man kan gå videre til modul 2A, 2B, 2C eller 2D. De som har det gamle studiet «Bekjempelse av miljøkriminalitet» eller «Bekjempelse av fiskerikriminalitet», begge 20 studiepoeng, er fritatt for modul 1 og kan søke seg rett til en modul på nivå 2.

Det som er verdt å merke seg, er at kravet om å ha avlagt studiet «Generell videregående etterforsking» i modul 1, ikke gjelder for opptak for studieåret 2013.

Studiene vil bli gjennomført ca. annethvert år og vil ha et noe ulikt gjennomføringsløp og oppstartstidpunkt. Se tabell på neste side for planlagt oppstart for det enkelte studiet.

Fellesmodulen vil bli gjennomført to ganger i 2013. Første gang blir våren 2013 forut for mo­dul 2C – arbeidsmiljøkriminalitet (oppstart høsten 2013). Disse to har søknadsfrist 1. feb­ruar. Deretter vil fellesmodulen – modul 1 – bli satt opp på nytt høsten 2013 forut for modul 2D – fiskerikriminalitet, som skal ha oppstart senhøsten 2013. Disse to vil ha søknadsfrist 1. mai. Se egne utlysningstekster for stu­diene på www.phs.no.

Studenter som har tenkt å søke fiskerikriminalitetsstudiet – modul 2D – i 2013, må også gjennomføre fiskeriinspektørkurset som foregår hos Kystvaktens kompetansesenter, Haakonsvern i Bergen, i uke 8, 9 og 10 i 2013. Dette kurset er lagt som et obligatorisk opptakskrav til fiskerikriminalitetsstudiet – modul 2D – ved Politihøgskolen. Til dette kurset søker dere direkte til KVKS: kurskoordinator@kvks.no. Søknadsfristen for fiskeriinspektørkurset er 31. desember 2012. Nærmere informasjon om kurset kan fås ved å ta kontakt med Jimmy Haugland hos KVKS på telefon 55 50 36 46. Plasser på kurset hos KVKS er forbeholdt dem som har tenkt å ta fiskerikriminalitetsstudiet i 2013, og dette bes opplyst ved søknad.

Nærmere informasjon om studiene, tidspunkter for gjennomføring og søknadsskjema får du ved å klikke på Politihøgskolens nettsider: www.phs.no. For ytterligere spørsmål, ta kontakt med fagansvarlig, Henny I. Bech på telefon 915 71 728 eller på e-post: henny.irene.bech@phs.no.

phs.jpg

phs-studieplan