Av politiinspektør Ingunn Mansås Kjærstad, Politidirektoratet

 

Jeg har hatt mitt første halve år i Politidirektoratet (POD) med fagansvar for miljøsaker. Fagfeltet favner vidt og oppgavene er varierte. Heldigvis har jeg mange dyktige medarbeidere ute i felten, og vil benytte anledning til å takke for all hjelp jeg har fått.

Jeg vil også takke for de innspill som har kommet og ønsker at dere fortsetter å holde meg orientert om viktige felt vi bør holde oppmerksomheten på.


Rolleavklaring

POD har igangsatt arbeidet med å avklare rollefordelingen mellom politiet og Statens Naturoppsyn (SNO). I 2005 avga SNO og Politidirektoratet rapport hvor de store linjene ble beskrevet. Her fremkom det blant annet:

«Ved opprettelsen av SNO ble oppsynsbegrepet utvidet og av forarbeidene til naturoppsynsloven (Ot.Prp.Nr. 30 (1995-1996) fremgår: Oppsynet skal informere, veilede og føre kontroll med at de aktuelle bestemmelsene blir overholdt. Videre kan oppsynet pålegges andre oppgaver som skjøtsel og drift, registrering og dokumentasjon, samt andre oppgaver etter instruks fra departementet.» Oppsynets oppgaver er med andre ord noe mer enn kontrollarbeid som et supplement til politiet. Det foreligger ingen klar og entydig definisjon av politiets bruk av oppsynsbegrepet og det er ikke foretatt noen grenseoppgang i forhold til andre etater. ...I tilknytning til høringsrunden om Prosjekt miljøkriminalitet uttalte Riksadvokaten: «Det følger av det ovennevnte at begrepet «naturoppsyn» bør forbeholdes de rene forvaltningsmessige deler av tilsynsvirksomheten, men ved utøvelse av politimyndighet vil begreper som allerede benyttes og som er kjent og definert for politiets arbeid komme til anvendelse. Dette er begrepene forebyggende virksomhet, etterretning og etterforskning.»

For å sikre et fortsatt godt samarbeid med SNO ønsker vi å få en klarere linje mellom våre to etaters oppgaver, dvs. hva ligger i kriminalitetsforebyggende arbeid og kriminalitetsbekjempelse vs tilsyn med nasjonal miljøverdiene og forvaltning av natur og miljøtilstanden. Sentralt i arbeidet blir å se på hvordan man praktisk skal gjennomføre samarbeidet samt foreslå konkrete retningslinjer for grensene for kontrollvirksomheten.


Miljøseminar

Snart er det tid for miljøseminar i Kristiansand. For oss som jobber med miljøfaget er dette viktig for å få faglig oppdatering og mulighet til å knytte kontakter for å legge grunnlag for samarbeid over distriktsgrensene. Jeg gleder meg til å se hva Økokrim har lagt opp til.


Miljøfag på Politihøgskolen (PHS)

PHS sin undervisning skal nå være i gang. Jeg vil med dette minne alle på hvor viktig det er med faglig oppdatering på miljøfagets område. Det finnes knapt et område innenfor politiet som har så stor vidde og spekter som miljøfaget. Kunnskap blir derfor ekstra viktig for å gjøre en god jobb.

Klarer vi å følge opp dette? Er det noe POD burde bidra med for å få økt gjennomføring?

Til sist vil jeg takke Økokrim for at de gir ut Miljøkrim. Bladet er viktig som faglig bidragsyter. I tillegg synlig-gjør bladet at vi er del av et nasjonalt fagmiljø. Å bruke dette miljøet, på tvers av politidistriktene, er viktig for å utnytte vårt «miljøpotensiale».