Av seksjonssjef Grethe Kleivan, Politidirektoratet

 

Statsbudsjettet for 2007 – sentrale føringer

«Politiet har en sentral rolle for å redusere miljøkriminalitet gjennom forebyggende tiltak, samordning av oppsynsvirksomhet som utføres med politimyndighet, og ved rask gjennomføring av etterforskning av brudd på miljølovgivningen.», heter det i forslaget til neste års statsbudsjett, St.prp. nr. 1 (2006– 2007). Videre fremgår det at: «Mulige miljølovbrudd som politiet får kjennskap til, bør derfor etterforskes, uavhengig av om de er anmeldt av forvaltning eller andre.»

Fra politisk ledelse er dette et signal om en forventning til at politiet skal innta en aktiv rolle i sin bekjempelse av miljøkriminalitet. En videreutvikling av det tverretatlige samarbeidet understrekes som viktig. Likeledes påpekes behovet for at politidistriktene opparbeider seg god kompetanse og har gode fagmiljøer.

 

Røros


Foto: Brian Kristian Wennberg, ØKOKRIM

Miljøseminaret på Røros

Politidirektoratet vil benytte anledningen til å takke Miljøteamet for et meget godt gjennomført seminar.

Seminaret, som ble arrangert på Røros, gikk denne gangen over to dager. Dette ga bedre tid til de ulike temaene, til diskusjon og en mer uformell dialog mellom deltagerne. Temaene var mange og interessante. Politidirektoratet var representert på seminaret med politiinspektør Frode Bjeglerud og seksjonssjef Grethe Kleivan.

 

Sentralt Miljøforum

10. november 2006 ble det siste av årets møter i Sentralt Miljøforum avholdt. På agendaen stod blant annet en gjennomgang av utford-ringene knyttet til rømming av oppdrettslaks og ørret. Volumet på rømminger er nå blitt så stort at det fra fiskerifaglig hold uttrykkes sterk bekymring for utviklingen, og i enkelte tilfeller må karakteriseres som alvorlig miljøkriminalitet. Antonio Poléo og Hans Tore Høviskeland fra ØKOKRIM, samt Britt Leikvoll fra Fiskeridirektoratet holdt innlegg. Referat fra møtet er lagt inn til orientering på miljøkoordinatorenes prosjektrom på Intranettet. Det ble orientert om at Riksadvokaten har tatt initiativ til opprettelsen av en arbeidsgruppe som blant annet skal belyse omfanget av problemet knyttet rømt oppdrettsfisk og vurdere mulige tiltak for en mer effektiv kriminalitetsbekjempelse. Arbeidsgruppen består av representanter fra ØKOKRIM og Fiskeridirektoratet.