Tekst: Arild Lindgaard, Artsdatabanken

Hvorfor blir naturtyper rødlistet?

Rødlista for naturtyper identifiserer hvilke naturtyper som kan forsvinne dersom den negative utviklingen fortsetter. En viktig årsak til at naturtyper blir rødlistet er reduksjon i tilstand, det vil si endringer i de fysiske forholdene eller reduksjon i bestandene av arter som er dominerende i en naturtype. En annen viktig faktor er reduksjoni areal som en følge av fysiske inngrep (utbygging) eller endringer som følge av jord- eller skogbruk.

Andre vesentlige faktorer som påvirker naturtypene negativt er forurensning, klimaendringer og fremmede arter.

Forsker Hartvig Christie samler prøver i tareskog Forsker Hartvig Christie samler prøver i tareskog
Forsker Hartvig Christie samler prøver i tareskog. Foto: Janne K. Gitmark, Norsk Institutt for Vannforskning.

Ny metodikk tatt i bruk

Som en del av arbeidet med den første offisielle norske Rødlista for naturtyper er det utviklet en egen utvelgelsesmetodikk som skal vurderes. Metodikken er basert på Artsdatabankens klassifiserings- og beskrivelsessystem Naturtyper i Norge (NiN).

Det finnes ingen felles internasjonal metodikk for vurdering av naturtypers risiko for å forsvinne. Kriteriesettet brukt for risikovurdering i Norsk Rødliste for naturtyper 2011 bygger på kriteriene den internasjonale naturvernunionen (IUCN) bruker for å vurdere arter. 

Kriteriesettet er imidlertid tilpasset en vurdering av naturtypers risiko for å forsvinne.

Arbeidet med å vurdere naturtypene er gjort av en ekspertgruppe bestående av landets fremste eksperter på ulike naturtyper. Ekspertgruppa har også bidratt til metodeutviklingen underveis. 

 

Truete naturtyper i Norge

Rødlista for naturtyper viser 80 naturtyper som har fått en rødlistekategori. Halvparten har status som truete, som er definert ved å tilhøre en av kategoriene: kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbar (VU). De øvrige har status som nær truet (NT) eller kunnskapsmangel (DD).

De viktigste årsakene til at naturtyper havner på Rødlista er reduksjon i arealer, som følge av nedbygging og opphør av eksisterende bruk, og endringer i tilstand som endrer naturtypenes karakter. Noen naturtyper er naturlig sjeldne og vil være i risikosonen ved at de vil være utsatt for tilfeldige hendelser.

De viktigste påvirkningsfaktorene for naturtypene på Rødlista er arealendringer. Dernest følger forurensning og klimaendringer. Noen naturtyper påvirkes også av fremmede arter. 

Rødlista for naturtyper omfatter hele Norge og inkluderer i tillegg til fastlands-Norge, norsk økonomisk sone og Svalbard, Jan Mayen og Bjørnøya. De rødlistede naturtypene er jevnt utbredt over hele Norge, med en noe avtagende tendens lengst mot nord.

 

Hva ligger i begrepet rødliste?

En rødliste er en vurdering av arters eller naturtypers risiko for å forsvinne fra våre områder. Artsdatabanken gjør slike vurderinger gjennom ekspertgrupper fra de vitenskapelige miljøene i Norge. Det er da videre opp til relevante myndigheter hvordan rødlista skal anvendes i forvaltningssammenheng. Forvaltningsprioritet og virkemiddelbruk vil kunne avhenge av flere ulike hensyn, der rødlistene utgjør en del av kunnskapsgrunnlaget. Noen naturtyper på Rødlista er vurdert på et relativt overordnet nivå (for eksempel fjord og innsjø), mens andre er svært sjeldne og spesielle (for eksempel jordpyramider og varme kilder). Tilnærming til forvaltning av disse blir naturlig nok forskjellig, og i tillegg vil påvirkningsfaktorene også være ulike. 

Rødlistene er ikke statiske produkter, og vil være gjenstand for revidering med jevne mellomrom. For naturtyper vil det være tre viktig tema som vil bestemme tidspunkt for neste revisjon. Først vil det bli utarbeidet internasjonale kriterier for rødlisting av økosystemer (tilsvarende naturtyper) til utløpet av 2012, dernest vil typesystemet som Artsdatabanken bruker for naturtyper (NiN) utvikles videre de kommende årene, og til slutt forventer vi en bedring i kunnskapsnivået som vil øke presisjonen i fremtidige rødlister.

Figur over trusler mot det biologiske mangfoldet Figur over fordelingen av rødlistede naturtyper for Norge
Arealendringer, forurensning, klimaendringer, fremmede arter og høsting representerer de fem store globale truslene mot biologisk mangfold. I Norge er arealendringer den klart største påvirkningsfaktoren for naturtyper, både i forhold til reduksjon i areal og reduksjon i tilstand. Andre og ukjente faktorer omfatter blant annet menneskelig forstyrrelse og påvirkning fra stedegne arter.
Denne figuren viser fordelingen av rødlistede naturtyper på rødlistekategorier for Norge. Den inkluderer data fra 80 naturtyper.

www.artsdatabanken.no kan du lese mer om Rødlista for naturtyper, søke i rødlistebasen, laste ned rapporten eller bestille et trykt eksemplar.