Av: politiadvokat Inge Svae-Grotli, ØKOKRIM

Grunnlovens § 112 slår fast at

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

Miljøvedtaksregisteret, som nå er opprettet på nettsiden www.miljovedtak.no, gir alle enkel og fri tilgang til en rekke vedtak etter naturmangfoldloven*, blant annet om rovvilt, verneområder, prioriterte arter, utvalgte naturtyper og utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. Registeret er nettopp opprettet for å gi borgerne kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningen av planlagte og iverksatte inngrep i naturen slik Grunnlovens § 112 annet ledd oppstiller.

Registeret viser enkeltvedtak som tillatelser, avslag og dispensasjoner fra offentlige myndigheter. Formell hjemmel utover grunnlovens § 112 er naturmangfoldloven § 68 og egen forskrift om registeret med plikt for forvaltningen til å registrere vedtak. Det er mulig å abonnere på vedtak og få varsel om nye vedtak på e-post.

Søk etter miljøvedtak

I Miljøvedtaksregisteret kan en søke etter vedtak om et tema eller etter en forskrift. Vi finner også vedtak fattet av ulike myndigheter eller i bestemte fylker og kommuner. I en kartløsning kan en få presentert vedtak i det geografiske området som ønskes.
På denne måten gir Miljøvedtaksregisteret til enkeltvedtak på viktige miljøområder uten at du trenger å kreve formelt innsyn.

Åpenhet om miljøvedtak

Miljøvedtaksregisteret legger til rette for åpenhet i miljøforvaltningen. Både media, miljø- og friluftsorganisasjoner og andre interesserte kan holde seg oppdatert. Registeret inneholder nå over 1400 vedtak i fulltekst og fylles kontinuerlig med nye vedtak.
Vedtaksmyndigheten har ansvaret for å registrere sine vedtak i registeret innen tre virkedager etter at partene er varslet om vedtaket. Miljødirektoratet har ansvaret for driften av Miljøvedtaksregisteret og tilbyr brukerstøtte.